หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
 
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit ...
  ขอเชิญเข้าร่วม เทางาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
  ขอเชิญนิสิต มมส เข้าร่วมโครงการ กีฬาชาวหอ ประจำปีก...
รางวัลนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ
 
  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
  ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก...
  ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติ...
มมส จัดโครงการ รอยพ่อ แผ่นดิน ๙
 
  มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนองนโยบายพัฒนาครู S...
  มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Engineering & Te...
  บุคลากร สำนักวิทยบริการ มมส คว้ารางวัลนำเสนอผลงานป...
VOICE OF MSU : เทางามสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
 
  รายการ เก็บตก มมส (15 มกราคม 2560)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  มมส ร่วมงานแถลงข่าวบุญเบิกฟ้าและกาชาด ปี 60
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560  (อ่าน 232)
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560  (อ่าน 165)
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560  (อ่าน 112)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 หัวข้อวิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ (Holistic Research for Benefit of Mankind)  (อ่าน 119)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (อ่าน 308)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 30) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560  (อ่าน 86) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 40) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 78) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 101-2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ หรือ สาขาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 26) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีเที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 232) 
ม.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 1656)
ม.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 270)
ม.มหาสารคาม รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 296)
คณะแพทยศาสตรต์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12  (อ่าน 2020)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 30) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560  (อ่าน 86) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 40) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 78) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 101-2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ หรือ สาขาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 26) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,339,306  คน
ผู้ชมออนไลน์   5