หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 
  ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้ส...
รางวัลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
 
  รางวัลนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของ...
  รางวัลรองชนะเลิศ จากงานประกวดโครงการ New Perspecti...
  ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยา...
มมส นำนิสิตเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านอีสาน และร่วมมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล พระสารคามมุนี วัดสว่างวารี
 
  5 นิสิต มมส สุดเจ๋ง คว้าทุนไปเข้าค่ายผู้นำ Student...
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (เขตพื้นที...
  อธิการบดี มมส มอบนโยบายการก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นผ...
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปร...
 
  Spotlight MSU : EP 05 เมษายน - พฤษภาคม 2565
  ก้าวต่อไป มมส : โควิด..ติดแล้ว ผลเป็นบวก ต้องทำอย่างไร? (EP 18)
  มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

การตรวจร่างกายนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 รหัส 64)  (อ่าน 31) 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission (25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65)  (อ่าน 102) 
สำนักศึกษาทั่วไป ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Scoring Rubrics สำหรับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) ครั้งที่ 2  (อ่าน 35)
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  (อ่าน 57)
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ  (อ่าน 35)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปี 1) และรายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 1125)
ประกาศให้นิสิตประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (มมส) บันทึกค่าเล่าเรียนตามจริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 506)
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2565  (อ่าน 52)
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565  (อ่าน 41)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  (อ่าน 45)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 18/2565)  (อ่าน 29) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 11/2565)  (อ่าน 46)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565)  (อ่าน 62)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 6/2565)  (อ่าน 59)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 5/2565)  (อ่าน 40)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M65050012576) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 14) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M65050012607) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 13) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M65050003437) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 25)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M65050001960) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 20)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (E65050001890) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 19)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปี 1) และรายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 1125)
ประกาศให้นิสิตประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (มมส) บันทึกค่าเล่าเรียนตามจริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 506)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  (อ่าน 45)
รัฐสภาขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาตัวอย่างด้านความสุจริต หรือ สุจริตโมเดล รวมทั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท  (อ่าน 37)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โครงการ "คมส่งฝัน" ประจำปีการศึกษา 2565  (อ่าน 119)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (เทียบเข้า รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565  (อ่าน 7) 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission (25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65)  (อ่าน 102) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota  (อ่าน 89)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)  (อ่าน 70)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ mytcas.com เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota  (อ่าน 115)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 18/2565)  (อ่าน 29) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 11/2565)  (อ่าน 46)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565)  (อ่าน 62)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 6/2565)  (อ่าน 59)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 5/2565)  (อ่าน 40)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,460,605  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu