หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
25 ตุลาคม 2562 นี้ มาร่วมงาน Open House มมส กัน
 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแ...
  ขอเชิญชม โครงการ Creative Classical Thai Dances 20...
  เชิญชวนชาว มมส ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
รางวัลพิเศษ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13
 
  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับกา...
  รางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562
  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับกา...
มมส มอบสื่อ รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่
 
  มมส จับมือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์ก...
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการฟังเทศน์ปฏิบัติธร...
  นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลพิเศษ โครงการจินต...
มมส จับมือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์ก...
 
  มมส จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบําบัดน้ำใสถวายพ่อ”
  นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส นุ่งโสร่งนุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตรเทโวโรหณะ สืบสานประเพณี
  มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 19) 
แบบสำรวจความต้องการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  (อ่าน 9) 
ตารางการแจกบัตรประจำตัวนิสิต เพื่อให้นิสิตในแต่ละคณะ/วิทยาลัย มารับบัตรประจำตัวนิสิต ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ลานอาคาร B ชั้น 2 (ภายในอาคาร) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  (อ่าน 12) 
สำนักวิทยบริการ แนะนำบริการนำส่งทรัพยากร (Document Delivery Service : DDS)  (อ่าน 6) 
สำนักวิทยบริการ แนะนำแหล่งศึกษาเรียนรู้อาหารพื้นบ้านอีสาน E-book  (อ่าน 22)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

25 ตุลาคม 2562 นี้ มาร่วมงาน Open House มมส กัน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (เข้างาน 100 คนแรก รับของที่ระลึกจาก มมส ทันที)  (อ่าน 79)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10   (อ่าน 48)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & jamovi ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2  (อ่าน 56)
ชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2  (อ่าน 47)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร หลักสูตร การใช้งาน Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน   (อ่าน 46)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 79)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน ASEAN Fellowship for PhD at IITs กว่า 1,000 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ประเทศอินเดีย  (อ่าน 52)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM) ประจำปี 2563 ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส (หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2562)  (อ่าน 86)
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน 113)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 226)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 22) 
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2562)  (อ่าน 106)
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2562)  (อ่าน 107)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 4/2562)  (อ่าน 108)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 143)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน ASEAN Fellowship for PhD at IITs กว่า 1,000 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ประเทศอินเดีย  (อ่าน 52)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM) ประจำปี 2563 ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส (หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2562)  (อ่าน 86)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการประกวดพูดเพื่อสังคมยั่งยืน ​พจนศิลป์ ประจำปี 2562  (อ่าน 33)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 226)
ขอเชิญชวนผู้มที่สนใจสมัครขอทุน The Helmut Veith Stipend for female master students ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Computer Science ณ the Vienna University of Technology – TU Wien taught ณ ประเทศออสเตรีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)  (อ่าน 152)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 22) 
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2562)  (อ่าน 106)
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2562)  (อ่าน 107)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 4/2562)  (อ่าน 108)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 143)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

25 ตุลาคม 2562 นี้ มาร่วมงาน Open House มมส กัน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (เข้างาน 100 คนแรก รับของที่ระลึกจาก มมส ทันที)  (อ่าน 79)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10   (อ่าน 48)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & jamovi ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2  (อ่าน 56)
ชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2  (อ่าน 47)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร หลักสูตร การใช้งาน Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน   (อ่าน 46)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 19) 
ตารางการแจกบัตรประจำตัวนิสิต เพื่อให้นิสิตในแต่ละคณะ/วิทยาลัย มารับบัตรประจำตัวนิสิต ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ลานอาคาร B ชั้น 2 (ภายในอาคาร) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  (อ่าน 12) 
สำนักวิทยบริการ แนะนำบริการนำส่งทรัพยากร (Document Delivery Service : DDS)  (อ่าน 6) 
สำนักวิทยบริการ แนะนำแหล่งศึกษาเรียนรู้อาหารพื้นบ้านอีสาน E-book  (อ่าน 22)
สำนักวิทยบริการ มีช่องทางให้นิสิต อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  (อ่าน 24)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,588,225  คน
ผู้ชมออนไลน์   4
 
Logo Msu