หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดติวข้อสอบ IT Exit Exam ระหว่างเดือน มกราคม 2560
 
  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนจาก Japan Socie...
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
  ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจ...
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
  ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติ...
  ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มห...
  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยา...
สาขาวิชาสื่อนฤมิต มมส จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน
 
  มมส เตรียมความพร้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประ...
  มมส รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตรวจเร็ว รัก...
  มมส ต้อนรับ นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่...
มมส รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตรวจเร็ว รัก...
 
  รายการ เก็บตก มมส (1 ธันวาคม 2559)
  VOICE OF MSU : นวัตกรรมสาขาเมคาทรอนิกส์ เครื่องพิสูจน์ลายนิ้วมือจากวัตถุเพื่อหาตัวคนร้าย
  มมส จัดพิธียกเสาเอกเสาโทในโครงการ “มอน้ำชี สานฝัน ปันรอยยิ้มสร้างอาคารภูมิปัญญานาดีศรีสุข”
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559  (อ่าน 59) 
รับสมัครนิสิต ชั้นปที่ 3 และ 4 ที่สนใจเป็นนิสิตผูชวยอาจารย Lecturer Assistant ประจำปีการศึกษา 2/2559 จำนวน 50 คน มีคาตอบแทน มีชั่วโมงจิตอาสา มีเกียรติบัตร รับสมัครตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  (อ่าน 41) 
ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศีกษา 2559  (อ่าน 58)
บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าพักหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 ธันวาคม 2559  (อ่าน 46)
ขอเชิญบุคลากรและคณาจารย์ส่ง Abstract เข้าร่วมในงาน International Medical Education Without Borders 2017 วันที่ 7 - 9 เมษายน 2560  (อ่าน 49)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3  (อ่าน 54)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 55)
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครโครงการทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย)  (อ่าน 56)
ขอเชิญส่งผลงานร่วมงานประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5   (อ่าน 75)
เชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Research & Knowledge  (อ่าน 128)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 117/2559 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 79) 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 118/2559 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 83) 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 116/2559 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 56) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 115/2559 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 52) 
คณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 85/2559 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (อ่าน 55) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 55)
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครโครงการทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย)  (อ่าน 56)
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2560   (อ่าน 201)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya Campus ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 578)
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มมส สมัครรับทุนปริญญาโททางด้าน Innovation and Business and Mechatronics จาก University of Southern Denmark   (อ่าน 440)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 117/2559 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 79) 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 118/2559 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 83) 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 116/2559 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 56) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 115/2559 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 52) 
คณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 85/2559 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (อ่าน 55) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

รับสมัครนิสิต ชั้นปที่ 3 และ 4 ที่สนใจเป็นนิสิตผูชวยอาจารย Lecturer Assistant ประจำปีการศึกษา 2/2559 จำนวน 50 คน มีคาตอบแทน มีชั่วโมงจิตอาสา มีเกียรติบัตร รับสมัครตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  (อ่าน 41) 
ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศีกษา 2559  (อ่าน 58)
บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าพักหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 ธันวาคม 2559  (อ่าน 46)
สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์นิสิตผู้ช่วยอาจารย์ (Lecturer Assistant) หรือ นิสิต LA ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  (อ่าน 45)
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประจำปี 2560  (อ่าน 76)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,169,985  คน
ผู้ชมออนไลน์   7