หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญชาว มมส และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนงานนมัสการพระบรมพระธาตุนาดูน
 
  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห...
  ขอเชิญร่วมงาน Zumba Fitness เพื่อการกุศลร่วมสมทบทุ...
   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร...
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560
 
  รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการ...
  รางวัลชนะเลิศการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต...
  รางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2018
มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (RLCS 2018)
 
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมกับชุมชนจัดโครงก...
  มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหาวิทยาลัยมหาสารค...
  นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต
มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Researching Lang...
 
  MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
  นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟังข้อคิดเรื่องเรียน เรื่องรัก
  VOICE OF MSU : MSU NO SMOKING
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เริ่มต้นในการทำวิจัย เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  (อ่าน 34) 
ขอเชิญผู้มีเงินได้ฯ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90/91) ปีภาษี 2560 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  (อ่าน 26) 
สำนักวิทยบริการขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจและขอเชิญทดลองใช้งาน  (อ่าน 22) 
ข่าวดี สำนักวิทยบริการเปิดโปรโมชั่นใหม่ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค  (อ่าน 17) 
ถ้าน้องๆ นักเรียน อยากเป็นครู เรียนที่ไหนดีล่ะ ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) จำนวน 354 ทุน เรียนจบ บรรจุเป็นครูทันที  (อ่าน 777)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เริ่มต้นในการทำวิจัย เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  (อ่าน 34) 
ขอเชิญผู้มีเงินได้ฯ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90/91) ปีภาษี 2560 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  (อ่าน 26) 
ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 88)
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย  (อ่าน 146)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม International Conference on Economy, Social and Technology (ICEST 2018)  (อ่าน 151)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)  (อ่าน 107)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) ฉบับแก้ไข  (อ่าน 150)
รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกอบธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561  (อ่าน 146)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม the 4th Internetional Conference on Agriculyural and Food Engineering (CAFEi2018)  (อ่าน 141)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Eighth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2018)  (อ่าน 120)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  (อ่าน 58) 
งานยานยนต์ กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 46)
กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 159)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   (อ่าน 56)
บริษัทแหลมทองโพลทริ จำกัด และบริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานควบคุมการผลิต พนักงานควบคุมคุณภาพ และพนักงานประกันคุณภาพ รวม 20 ตำแหน่ง  (อ่าน 151)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)  (อ่าน 82)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)  (อ่าน 72)
เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุน : พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกอบธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561  (อ่าน 192)
สิงห์ รับสมัครเด็กปี 3 ปี 4 ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา หรือเกรดเฉลี่ย มา “ทำงานจริง” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงตัวจริง ให้เงินลงทุนใน project จริง  (อ่าน 189)
ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจสมัครเข้ารับทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ประจำปี 2561  (อ่าน 169)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  (อ่าน 58) 
งานยานยนต์ กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 46)
กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 159)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   (อ่าน 56)
บริษัทแหลมทองโพลทริ จำกัด และบริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานควบคุมการผลิต พนักงานควบคุมคุณภาพ และพนักงานประกันคุณภาพ รวม 20 ตำแหน่ง  (อ่าน 151)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจและขอเชิญทดลองใช้งาน  (อ่าน 22) 
ข่าวดี สำนักวิทยบริการเปิดโปรโมชั่นใหม่ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค  (อ่าน 17) 
ถ้าน้องๆ นักเรียน อยากเป็นครู เรียนที่ไหนดีล่ะ ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) จำนวน 354 ทุน เรียนจบ บรรจุเป็นครูทันที  (อ่าน 777)
ขอเชิญร่วมงาน Zumba Fitness เพื่อการกุศลร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-17.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 46)
ข่าวดี!!! สำนักวิทยบริการเปิดโปรโมชั่นใหม่ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค   (อ่าน 29)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,338,394  คน
ผู้ชมออนไลน์   5