หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
  ขอเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร...
  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิ...
   ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจ...
ทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562
 
  รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภา...
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุ...
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GCON 2019
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ กับคณาจารย์
 
  บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562...
  คณะเทคโนโลยี มมส จัดอบรมระยะสั้น : การเกษตรยั่งยืน...
  สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเ...
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ป...
 
  มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน”
  10 วิธี ช่วยลดภาวะโลกร้อน
  มมส จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (MSU International Education Fair 2019)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 จึงให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 - 16.30 น.  (อ่าน 4) 
แผนการแจกบัตรประจำตัวนิสิตครั้งที่ 1 รอบวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562  (อ่าน 13) 
ตารางแผนการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 15) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมตรวจสุขภาพสัตว์ ทำหมัน และฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  (อ่าน 21)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา  (อ่าน 17)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา  (อ่าน 17)
ขอเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์กับคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม PH201 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 25)
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย  (อ่าน 41)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอาหารไทยอาหารยุโรปและขนมไทย (ระยะสั้น) โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (อ่าน 44)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 40)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี 2563-2564  (อ่าน 73)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 55)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนทางการวิจัย Austrian SP24 Fund of research Visit   (อ่าน 50)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 81)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 40)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 167)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2562)  (อ่าน 337)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา (ครั้งที่ 4/2562)  (อ่าน 563)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี 2563-2564  (อ่าน 73)
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสานชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  (อ่าน 31)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร  (อ่าน 35)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 81)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเงินอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 78)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 167)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2563  (อ่าน 24)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2562)  (อ่าน 337)
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและฝากประวัติหางาน ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯจัดหางานให้บัณฑิต (http://www.acad.msu.ac.th/cscg)  (อ่าน 1769)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา  (อ่าน 17)
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย  (อ่าน 41)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 40)
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ International Conference on Industry 4.0 - A Global Revolution in Business, Technology & Productivity ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 48)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Transform MedEd 2020 Conference Global Challenges, Local Impact วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ royal Geographical Society & Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เปิดรับผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 43)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 จึงให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 - 16.30 น.  (อ่าน 4) 
แผนการแจกบัตรประจำตัวนิสิตครั้งที่ 1 รอบวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562  (อ่าน 13) 
ตารางแผนการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 15) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมตรวจสุขภาพสัตว์ ทำหมัน และฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  (อ่าน 21)
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) ปิดปรับปรุง และย้ายสถานที่การให้บริการชั่วคราว  (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,475,871  คน
ผู้ชมออนไลน์   6
 
Logo Msu