หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท
 

คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
:: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
:: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
:: สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
:: สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
:: สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
:: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
:: สาขาวิชาไทย
:: สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
:: สาขาวิชาเคมี
:: สาขาวิชาคณิตศาสตร์
:: สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
:: สาขาวิชาชีววิทยา
:: สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
:: สาขาวิชาฟิสิกส์
:: สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ
:: สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
:: สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
:: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
:: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
:: สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

:: สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)
:: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
:: สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยาลัยดุริยางค์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
:: สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)
:: สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม


คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
:: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
:: สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

คณะวิทยาการสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: สาขาวิชาสื่อนฤมิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
:: สาขาวิชาการจัดการแหล่งการเรียนรู้
:: สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
:: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
:: สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
:: สาขาวิชาการจัดการการตลาด
:: สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
:: สาขาวิชาการจัดการมหาบัณฑิต

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
:: สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
:: สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

คณะวัฒนธรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
:: สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
:: สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
:: สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
:: สาขาวิชาทัศนศิลป์
:: สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
:: สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
:: สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
:: สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
:: สาขาวิชาสัตวศาสตร์


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,289,352  คน
ผู้ชมออนไลน์   2