หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 

คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
:: การบริหารและพัฒนาการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
:: สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา


คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาไทศึกษา
:: สาขาวิชาภาษาไทย
:: สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาเคมี
:: สาขาวิชาชีววิทยา
:: Curriculum for Doctor of Philosophy

คณะเทคโนโลยี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
:: สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
 


คณะวิทยาการสารสนเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
:: สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
:: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

:: สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะการบัญชีและการจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาการบัญชี
:: สาขาวิชาการจัดการ
:: สาขาวิชาการจัดการตลาด

สถาบันวิจัยวลัยรุกเวชและบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะวัฒนธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา


คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
:: สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,289,359  คน
ผู้ชมออนไลน์   3