หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
 
ส่วนงานภายในจัดการเรียนการสอน
     :: บัณฑิตวิทยาลัย
     :: สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา(สถาบัน/สำนัก)
     :: สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช
     :: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
     :: สำนักคอมพิวเตอร์
     :: สำนักวิทยบริการ
หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา(สำนักงานอธิการบดี)
     :: สำนักงานอธิการบดี      :: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
     :: กองกลาง           ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
          งานการประชุม           ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
     :: กองแผนงาน           ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     :: กองการเจ้าหน้าที่           ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     :: กองกิจการนิสิต           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
          กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา      :: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
     :: กองคลังและพัสดุ      :: สำนักตรวจสอบภายใน
     :: กองบริการการศึกษา      :: สภาคณาจารย์
     :: กองทะเบียนและประมวลผล  
     :: กองอาคารสถานที่  
          งานบริการหอพักนิสิต - อาคารชุดอาศัยบุคลากร  
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,816  คน
ผู้ชมออนไลน์   5