หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
ค้นหา
ลำดับ รายการ
(ชื่อ - สกุล)
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
ภายใน ภายนอก มือถือ
สำนักงานอธิการบดี
1 สำนักบริการวิชาการ2661, 2663043 754441-2/Fax 043 754410-1- 
2 อธิการบดี1355043-754243- 
3 เลขานุการอธิการบดี1350043-754242- 
4 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์1338043-754241- 
5 ห้องพักนายกสภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1351-- 
6 หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี1379-- 
กองกลาง
1 ผู้อำนวยการกองกลาง1311-- 
2 กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ1293043754235- 
3 ผู้อำนวยการกองกลาง1311-- 
4 งานสารบรรณ1310, 1348-- 
5 งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ1270-- 
6 กลุ่มงานการประชุม1342043 754374- 
7 งานบริหารทั่วไป1262,1265043-754449- 
8 งานประชุมสภามหาวิทยาลัย1277-- 
9 งานการเงิน กองกลาง1358-- 
10 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย1277-- 
11 งานพัสดุ กองกลาง1265-- 
12 การประชุมระเบียบ/ข้อบังคับ1313-- 
13 งานบุคคล กองกลาง1374-- 
14 หัวหน้ากลุ่มงานการประชุม1391-- 
15 งานเลขานุการ1350, 1230043 754242-3- 
16 งานพิธีการและกิจการพิเศษ1358,1331043754443- 
17 เลขานุการอธิการบดี1350,1230-- 
18 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(กรุงเทพ)7777,7778026446695 , 026105439- 
19 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ1370-- 
20 งานยานยนต์1353,1392,1393043754375- 
21 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย1373-- 
22 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ1262-- 
งานสารบรรณ
1 งานสารบรรณ1310043-754235- 
งานพิธีการและกิจการพิเศษ
1 สำนักงานอธิการบดี (งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ)1374043-754443- 
2 ฝ่ายกิจการพิเศษ1262-- 
3 ฝ่ายกิจการพิเศษ1263-- 
งานการประชุม
1 ห้องประชุมใหญ่1314-- 
2 งานการประชุม1337043-754374- 
3 งานการประชุม1391-- 
งานยานยนต์
1 งานยานยนต์1353043-754375- 
งานสภาคณาจารย์
1 งานสภาคณาจารย์1403, 1404043-754181- 
กองกิจการนิสิต
1 งานศิลปะ วัฒนธรรม และกิจการนิสิต7200-- 
2 กองกิจการนิสิต-043-784388- 
งานบริการหอพักนิสิต
1 ผู้อำนวยการ สำนักกิจการหอพัก2111-- 
2 สำนักกิจการหอพัก2620043 754418- 
3 สำนักกิจการหอพัก (คณาสวัสดิ์)-043-712146,043-723029- 
4 สำนักงานกลุ่มพื้นที่ขามเรียง-043-719830- 
กองบริการการศึกษา
1 กองบริการการศึกษา1322043-754377- 
2 กองบริการการศึกษา1354043-754236- 
3 โครงการบริการการศึกษา1365043-754376- 
4 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา1201-- 
5 สำนักงาน1202-3043 754377- 
6 สหกิจศึกษา1204-- 
กลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา
1 โครงการสหกิจศึกษา1204-- 
2 โครงการสหกิจศึกษา1329043-754377- 
3 ห้อง?GF MIS1361-- 
กองแผนงาน
1 กองแผนงาน1330043-754240- 
2 กองแผนงาน1335-- 
3 กองแผนงาน1336-- 
4 กองแผนงาน1349-- 
5 ผู้อำนวยการ กองแผนงาน1332043-754312- 
6 รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและการงบประมาณ1333-- 
7 ผู้อำนวยการกองแผนงาน1332-- 
8 งานบริหาร (การเงิน/พัสดุ/ธุรการ)1349043 754240- 
9 กลุ่มงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล1335-6043 754240- 
10 กลุ่มงานวางแผนและวิเคราะห์งบประมาณ1330,1231043 754240- 
11 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ1324, 1375043 754313- 
12 กลุ่มงานกลยุทธ์ สถาบัน1378-- 
13 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ1246-- 
14 งานบริหาร/งาานพัฒนาระบบราชการ1349-- 
กองการเจ้าหน้าที่
1 กองการเจ้าหน้าที่1327043-754255- 
2 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่1328-- 
3 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่1328043754255- 
4 งานบริหารทั่วไป1340043 754378- 
5 งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร1388, 1394, 1395-- 
6 งานลาศึกษา/ทุน1371-- 
7 งานทะเบียนประวัติ1327, 1286-- 
8 งานนิติกร1389, 1232, 1345-- 
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1 เลขานุการ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร1370043-754237- 
2 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร1371043-754378- 
3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร1372043-754237- 
4 เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร1340-- 
5 รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร1364-- 
กลุ่มงานนิติการ
1 งานนิติการ และวินัย1345-- 
กองคลังและพัสดุ
1 สำนักทรัพย์สิน1331-- 
2 ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ1307043 754446-7- 
3 หัวหน้ากลุ่มงานคลังและบัญชี1359-- 
4 กลุ่มงานบัญชี1347-- 
5 งานจ่ายทุนกู้ยืม-พิมพ์เช็ค-หน้าเคาน์เตอร์1308-- 
6 กลุ่มงบประมาณเงินรายได้1268-- 
7 กลุ่มงานงบประมาณแผ่นดิน-งานเงินเดือน- ระบบGFMS1309, 1361-- 
8 กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์-043 754311- 
9 งานธุรการ-เงินรับฝาก1306-- 
10 จ่ายเช็ค-ค่ารักษาพยาบาล-สวัสดิการพนักงาน1367-- 
11 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 1318-- 
12 กลุ่มงานพัสดุ1315, 1381043 754237- 
งานโภชนบริการ
1 หน่วยโภชนบริการ1298043-754238- 
กองทะเบียนและประมวลผล
1 ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล1205-- 
2 นายทะเบียน1206-- 
3 กลุ่มงานทะเบียน1208043 754234 , 043 754256- 
4 กลุ่มงานประมวลผล1209-- 
5 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล1210-- 
6 กลุ่มงานพัฒนาระบบ1211-- 
7 งานบริหารงานทั่วไป1206,1207-- 
8 งานการเงิน1206-- 
9 งานพัสดุ1207-- 
10 งานธุรการ1207-- 
กลุ่มงานทะเบียน
1 งานทะเบียน1301043-754234- 
2 งานทะเบียน1305-- 
3 งานทะเบียน1357-- 
4 งานทะเบียน1242-- 
5 ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล1304-- 
กองอาคารสถานที่
1 งานวิทยุสื่อสาร1312-- 
2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่1317043-754254- 
3 ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่1316043-754044- 
4 ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่1352-- 
5 ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่1360-- 
6 ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่1362-- 
7 งานผังแม่บท1334-- 
8 ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่1271,1272,1316043 754044- 
9 หัวหน้าพัสดุ1398-- 
10 งานไฟฟ้า1239-- 
11 ศูนย์บริการข้อมูลกองอาคารสถานที่1352,1312-- 
12 งานอาคารสถานที่และบริหารทั่วไป1360-- 
13 งานผังแม่บท1334-- 
งานบริการชุดพักอาศัยบุคลากร
1 งานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (คอนโด 3)1712043-754419- 
2 บ้านพักรับรองอธิการบดี (เขตพื้นที่ในเมือง)-043-713461- 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
1 กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย1325043-754238- 
2 กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย1260-- 
3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย1326-- 
4 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ1754 , 1755 043754416- 
5 กลุ่มงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 1756043754416- 
6 กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ1756043754416- 
7 งานพัสดุ1759043754416- 
8 งานการเงิน1758043754416- 
9 งานวิจัย1756043754416- 
10 วารสาร 1754043754416- 
11 ศูนย์เครื่องมือกลาง1747043-754068- 
ศูนย์นวัตกรรมไหม
1 ศูนย์นวัตกรรมไหม3047,3046043-754314- 
2 ร้านไหมน้ำผึ้ง-043-754430- 
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018,2021043-754427- 
พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1384043-754380- 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
1 ศูนย์ส่งเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรม (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)1734, 1733, 1735043-754192- 
2 อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-043-754015- 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ1323043 754241- 
2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ1369043 754315- 
3 งานบริการโทรศัพท์1225 1226 1227 1302043 754315- 
4 งานการเงิน1723043 754315- 
5 งานพัสดุ งานประกันคุณภาพ ความเสี่ยง งานแผนและงบประมาณ1229043 754315- 
6 งานบุคคล งานธุรการ1233043 754448- 
7 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์-043754315- 
8 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์1279-- 
9 งานข่าว1234-- 
10 งานศิษย์เก่า1722-- 
11 งานสารสนเทศ1280-- 
12 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม1377043 754555-6- 
13 งานช่างเทคนิค1377-- 
14 ผู้ดำเนินรายการ1282-- 
15 งานโทรทัศน์1357043 754315- 
16 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ-043754241- 
17 งานเลขานุการ งานพัสดุ งานการเงิน1253-- 
18 งานวิเทศสัมพันธ์1338-- 
กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ-043-754555- 
2 สถานีวิทยุ?MSU Radio1377043-754555,043-754556- 
สำนักตรวจสอบภายใน
1 งานตรวจสอบภายใน1303-- 
2 งานตรวจสอบภายใน1341-- 
3 งานตรวจสอบภายใน1261-- 
4 ผอ.งานตรวจสอบภายใน1303-- 
5 สำนักตรวจสอบภายใน1341,1261-- 
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
1 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ1324, 1375043-754313- 
2 ฝ่ายประกันคุณภาพ1324043-754313- 
3 ฝ่ายประกันคุณภาพ1375-- 
ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา
1 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา1737,1739043-754373- 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ
1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)1331,1358043-754431, 043 706081- 
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 พิพิธภัณฑ์1384043-754380- 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,626,830  คน
ผู้ชมออนไลน์   28