หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ

 

 

ทำเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 

นางเมธินี เทพมณี

ประวัติ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประวัติ
นายประสงค์ พูนธเนศ ประวัติ

รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา ประวัติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา ประวัติ
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ประวัติ
นายวิชาญ ธรรมสุจริต ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ประวัติ
นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป
ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ประวัติ
ศาสตราจารย เกียรติคุณ ประเสริฐ โศภน
ประวัติ
 
 
 
 

 กรรมการสภาโดยตำแหน่ง
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
ประธานสภาคณาจารย์
ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มรองอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูลจันทร์ศิริสิร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้แทนคณาจารย์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ สินศิริ
สังกัดคณะเทคโนโลยี
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประวัติ
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติ
อาจารย์จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้แทนข้าราชการ
นางศิโรวรรณ อินศร ประวัติ
นางสาวธัญภา สอนสา ประวัติ

 กรรมการและเลขานุการสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
ประวัติ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,216,670  คน
ผู้ชมออนไลน์   15