หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
คณบดี/ ประธานโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร. นสพ.วรพล เองวานิช

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์

คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

 

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,933,558  คน
ผู้ชมออนไลน์   11