หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
คณบดี/ ประธานโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

นายอรรถวิท ศิลาน้อย

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.วรพล เองวานิช

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์

คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต ชื่นสงวน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

 

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,365,885  คน
ผู้ชมออนไลน์   11