หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
คณบดี/ ประธานโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4369 | อีเมล์ nittaya.w@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4714 | อีเมล์ chowwalit.c@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4247 | อีเมล์ pairot.p@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

คณบดีคณะเทคโนโลยี

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4058 | อีเมล์ sumonwan.c@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4422 | อีเมล์ chonthicha.t@mbs.msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4316 | อีเมล์ keartisak.s@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4360 | อีเมล์ chanuttha.p@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4357 | อีเมล์ jaruwan.o@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4381 | อีเมล์ pondej.c@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4384 | อีเมล์ peera.p@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4359 | อีเมล์ jantima.p@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4353 | อีเมล์ sumattana.g@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4412 | อีเมล์ k.chaimoon@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4317 | อีเมล์ kanta@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

( เบอร์ติดต่อ 0-4397-0754 | อีเมล์ atthawit.s@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4302-1021 | อีเมล์ teabpaluck.i@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4435 | อีเมล์ adisak.s@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4385 | อีเมล์ khomkrich.k@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4371-2832 | อีเมล์ sukanya.l@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก

คณบดีคณะนิติศาสตร์

( เบอร์ติดต่อ 09-4310-0113 | อีเมล์ pongpan.b@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

 

 

 

 

 

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,450  คน
ผู้ชมออนไลน์   7