หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
องค์การนิสิต
องค์การนิสิตเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต และดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของประกาศนี้   
สมาชิกองค์การนิสิตมี 2 ประเภท
   1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
   2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิสิตที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
   1. สมาชิกองค์การนิสิตมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการต่างๆ ที่องค์การนิสิตจัดขึ้นและสมาชิกอาจใช้อาคารสถานที่ขององค์การนิสิต ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับขององค์การนิสิตที่เกี่ยวกับการนี้
   2. สมาชิกองค์การนิสิตมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและความเจริญก้าวหน้าขิงองค์การนิสิต
   3. สมาชิกสามัญมีสิทธิที่จะเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ในองค์การนิสิตตามที่ระบุไว้ ในประกาศนี้
   4. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิสมัครและมีสิทธิได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งคณะ กรรมการ บริหารองค์การนิสิตในตำแหน่งต่างๆ โดยมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของตำแหน่งนั้นๆ
   5. สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับองค์การนิสิตในการดำเนินกิจการต่างๆ

สมาชิกภาพของสมาชิกองค์การนิสิตจะสิ้นสุดเมื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต

คณะกรรมการองค์การนิสิต ประกอบด้วย
   1. คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ได้รับเลือกโดยตรงจากนิสิต ไม่น้อยกว่า 17 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
      1.1 นายกองค์การนิสิต
      1.2 อุปนายกคนที่ 1
      1.3 อุปนายกคนที่ 2
      1.4 อุปนายกคนที่ 3
      1.5 เลขานุการ
      1.6 เหรัญญิก
      1.7 ประชาสัมพันธ์
      1.8 สวัสดิการ
      1.9 ปฏิคม
      1.10 อาคารสถานที่ แสงและเสียง
      1.11 พัสดุ 
      1.12 ศิลปกรรม
      1.13 ประธานฝ่ายกีฬา
      1.14 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
      1.15 ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
      1.16 ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์และวิชาการ
      1.17 ข้อมูลและประมวลผล
      1.18 ตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมอีกไม่เกิน 8 ตำแหน่ง

คณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย นายกสโมสรนิสิตคณะทุกคณะ

คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
   1. พิจารณาและวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศนี้
   2. บริหารและดูแลความเรียบร้อยทั้งปวงเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
   3. ควบคุมและให้ความสะดวกในการดำเนินงานขององค์การนิสิต

ชมรมสังกัดองค์การนิสิต
 • องค์การนิสิต
 • กลุ่มนิสิตสังกัดองค์การนิสิต 
  1. กลุ่มนิสิตเคียงมอ 
  2. กลุ่มนิสิตชาวดิน 
  3. กลุ่มนิสิตพลังสังคม
  4. กลุ่มนิสิตช่อราชพฤกษ์
 • ด้านกีฬา 
  1. ชมรมเปตอง
  2. ชมรมเทควันโด
  3. ชมรมแอโรบิก
  4. ชมรมซอฟท์บอล 
  5. ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
  6. ชมรมครอสเวิรด์และหมากกระดาน -
  7. ชมรมลีลาศ 
  8. ชมรมฟุตบอล
  9. ชมรมวอลเลย์บอล 
  10. ชมรมรักบี้ฟุตบอล 
  11. ชมรมเซปักตะกร้อ 
  12. ชมรมแบดมินตันตักศิลานคร
 • ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 
  1. ชมรมรักษ์พัฒนา 
  2. ชมรมอาสาพัฒนา
 • ด้านนิสิตสัมพันธ์ 
  1. ชมรมท่องเที่ยวบ 
  2.ชมรมภาษาจีน
  3. ชมรมรุ่นสัมพันธ์ 
  4. ชมรมวรรณศิลป์
  5. ชมรมคริสเตียนนานาชาติ 
  6. ชมรมลาวศึกษา 
  7. ชมรมนอกหน้าต่าง 
  8. ชมรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
  9. ชมรมสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ 
  10.ชมรมคนรักหนัง
  11. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 
  12. ชมรม MSU STAGE BAND 
  13. ชมรมเจ้าสัวน้อย 
  14. ชมรมเทิดคุณธรรม 
  15. ชมรมสิทธิมนุษยชน
  16.ชมรมยุวชนประชาธิปไตย
 • ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
  1. ชมรมพุทธศาสน์ 
  2. ชมรมศิลปะการแสดง 
  3. ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง 
  4. ชมรมรักษ์ทางไทย
  5. ชมรมรักษ์อีสาน

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,122,173  คน
ผู้ชมออนไลน์   4