หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ดาวโหลดเอกสารคำร้อง  
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
   :: แบบรายงานตัวนิสิต    :: แบบรายงานตัวนิสิต (ระดับปริญญาโท)
   :: แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว    :: คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
   :: คำขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา    :: คำร้องขอลาพักการเรียน
   :: คำขอลาพักการเรียน    :: คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
   :: คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต    :: คำร้องขอลาออก
   :: คำร้องขอลาออก    :: คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
   :: คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต    :: คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
   :: คำร้องขอย้ายสถานศึกษา    :: คำร้องเปลี่ยนสาขาวิชา
   :: คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท    :: คำร้องเปลี่ยนแผนการเรียน
   :: คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ    :: คำร้องขอหนังสือรับรองการขยายเวลาศึกษาต่อ
   :: คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน    :: คำร้องขอกลับเข้ารับราชการ
   :: คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน    :: ใบแจ้งความจำนงส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์
   :: คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit    :: คำร้องขอลงทะเบียน Thesis /IS (เพิ่ม)
   :: คำร้องเทียบโอน ระดับปริญญาตรี    :: คำร้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   :: เอกสารหมายเลข 1 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน)    :: คำร้องขอลงทะเบียนเรียนระบบ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
   :: เอกสารหมายเลข 2 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน)    :: คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น
   :: เอกสารหมายเลข 3 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน)    :: คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
   :: คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี    :: คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกินกว่า ต่ำกว่า กำหนดในระเบียบ ฯ
อื่น ๆ    :: คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
   :: คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ (กรณีพิเศษ)    :: คำร้องขอลงทะเบียนเรียนช้ากรณีพิเศษ
   :: คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษาหนังสือรับรอง    :: คำร้องของดเรียนรายวิชา
   :: การเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามวงรอบปรับปรุง 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา    :: คำร้องขอเรียนรายวิชาซ้ำหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า B
   :: แบบเสนอตรวจสอบรูปแบบหลักสูตร    :: คำร้องเทียบโอน ระดับบัณฑิตศึกษา
   :: คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน    :: เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน (เอกสารหมายเลข 1)
   :: ใบมอบฉันทะ    :: เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน (เอกสารหมายเลข 2)
     :: เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน (เอกสารหมายเลข 3)
     :: คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,216,745  คน
ผู้ชมออนไลน์   19