หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
สโมสรนิสิต
 1. ชื่อและชื่อย่อให้สโมสรนิสิตคณะนั้นๆ เป็นผู้กำหนดโดยให้สอดคล้องกับ ตราสัญลักษณ์ของสโมสรนิสิตคระ ให้สโมสรนิสิตคณะนั้นๆ เป็นผู้กำหนด
 2. สโมสรนิสิตคณะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนิสิตคณะนั้นๆ และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศนี้
 3. สมาชิกสโมสรนิสิตคณะ ได้แก่ นิสิตภายในคณะนั้นๆ
 4. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสโมสรนิสิตคณะ ได้แก่
  4.1 สมาชิกสโมสรนิสิตคณะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการต่างๆ ที่สโมสรนิสิตคณะจัดขึ้นและสมาชิกสโมสรนิสิตคณะอาจใช้อาคารสถานที่ของสโมสรนิสิตคณะ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสโมสรนิสิตคณะที่เกี่ยวกับการนี้
  4 .2 สมาชิกสโมสรนิสิตคณะมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและความเจริญก้าวหน้าของสโมสรนิสิตคณะ
  4 .3 สมาชิกสามัญมิสิทธิที่จะเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสโมสรนิสิตคณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
  4 .4 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิสมัครและมีสิทธิได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรม การบริหารสโมสรนิสิตคณะในตำแหน่งต่างๆ โดยต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของตำแหน่งนั้นๆ
  4 .5 สมาชิกสโมสรนิสิตคณะมีหน้าที่ร่วมมือกับสโมสรนิสิตคณะในการดำเนินกิจการต่างๆ
 5. สมาชิกภาพของสมาชิกสโมสรนิสิตคณะจะสิ้นสุดเมื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิตคณะนั้นๆ
 6. คณะและสโมสรนิสิตคณะอาจจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตในสังกัดคณะได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดหรือแย้งกับประกาศนี้
 7. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ ประกอบด้วย
  7.1 คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะ ที่มาจากการเลือกตั้ง
  7 .2 คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย ผู้แทนชั้นปี หรือผู้แทนสาขาวิชาตามจำนวนที่แต่ละคณะเห็นสมควร
 8. คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะ ประกอบด้วย นายกสโมสรนิสิตคณะ และตำแหน่งอื่นตามคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ได้รับเลือกโดยตรงจากนิสิต ไม่น้อยกว่า 17 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ จำนวนหรือตำแหน่งอาจเพิ่ม
  หรือลดตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ
 9. หน้าที่กรรมการสโมสรนิสิตคณะในแต่ละประเภท หรือตำแหน่งให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต เฉพาะในขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคณะ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,122,168  คน
ผู้ชมออนไลน์   2