หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
สภานิสิต
สภานิสิตประกอบด้วยสมาชิกสภานิสิตจากสโมสรนิสิตคณะๆ ละ 2 คน
  คณะกรรมการนิสิตประกอบด้วย
  1.กรรมหารบริหารสภานิสิต
    1.1 ประธานสภานิสิต
    1.2 รองประธานสภานิสิต ไม่เกิน 2 คน
    1.3 เลขานุการ
    1.4 ตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  2. กรรมาธิการฝ่ายต่างๆ
    2.1 กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ
    2.2 กรรมาธิการฝ่ายติดตามโครงงานและงบประมาณ
    2.3 กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
    2.4 กรรมาธิการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ
    2.5 กรรมาธิการฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สภานิสิตมีอำนาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหา สารคาม พุทธศักราช 2549
  2. เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
  3. เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนิสิต เพื่อพิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อองค์กรนิสิต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรนิสิต ตลอดจนการเสนอแนะสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและกิจกรรมนิสิต
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงงาน งบประมาณขององค์กรนิสิต กำกับดูและการบริหารขององค์กรนิสิตให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงบประมาณขององค์กรนิสิตโดยให้เป็นไปตามความในหมวดที่ 9 
  6. ร่วมกับองค์กรนิสิตในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
  7. พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการดำเนินงานกิจกรรมนิสิต
  8. กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในของสภานิสิตตามที่เห็นสมควร โดยดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุม
  9. สภานิสิตอาจแต่งตั้งนิสิตที่เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกของสภานิสิต เพื่อทำการพิจารณาหรือดำเนินการกิจกรรมนิสิต
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  แล้วรายงานต่อสภานิสิตและมหาวิทยาลัยตามลำดับ

สมาชิกสภานิสิต มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช 2549 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในที่สภานิสิตกำหนด
  2. รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนิสิตอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อเสนอต่อสภานิสิต

การดำเนินงานของสภานิสิต
  1. กรรมการบริหารสภานิสิตเป็นผู้ดำเนินงานจัดโครงงานและงบประมาณของสภานิสิตเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
  2. กรรมาธิการของสภานิสิต
    2.1 ให้สภานิสิตตั้งกรรมาธิการขึ้น ดังต่อไปนี้
      (1) กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ
      (2) กรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนิสิต
      (3) กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
      (4) กรรมาธิการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ
      (5) กรรมาธิการฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม
    2.2 ให้กรรมาธิการแต่ละฝ่ายเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการ
    2.3 ประธานกรรมาธิการอาจเชิญนิสิตหรือองค์กรนิสิตมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กรรมาธิการกำลังพิจารณา
    2.4 ให้กรรมาธิการดำเนินงานตามที่สภานิสิตมอบหมายเมื่อได้พิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานต่อสภานิสิต

  3. การเปิดอภิปราย
    3.1 สภานิสิตมีอำนาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรรมการบริหารองค์กรนิสิตเป็นรายบุคคล ในกรณีไม่ดำเนินการ
ตามนโยบายหรือกระทำผิดวินัยนิสิตอย่างรุนแรง โดยบุคคลนั้นมีสิทธิชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมสภานิสิตได้ หากสภานิสิต
ลงมติไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสภานิสิตทั้งหมด ให้แจ้งต่อองค์กรนิสิตเพื่อดำเนินการถอดถอนและ
สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงยกเว้นนายกองค์การนิสิต นายกสโมสรนิสิตคณะ ประธานชมรม หรือประธานกลุ่มนิสิต จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อลงมติไม่ไว้วางใจทั้งคณะด้วยคะแนนเสียง 4 ใน 5 ของสมาชิกสภานิสิตทั้งหมด
   3.2 การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตทั้งคณะ กรณีไม่ดำเนินการตามนโยบาย สภานิสิตจะถอดถอน
คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตได้ต้องมีมติไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสภานิสิตทั้งหมด
   3.3 การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามความข้อ 3.1 จะกระทำได้เมื่อสมาชิกสภานิสิตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือนิสิตไม่น้อยกว่า 1 ใน 15 
ขององค์กรนั้นๆ เข้าชื่อร่วมกันเสนอต่อสภานิสิต ส่วนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามความข้อ 3.2 ดำเนินการได้เมื่อสมาชิกสภานิสิต
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ เมื่อนิสิตไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของนิสิตในองค์กรนั้นๆ เข้าชื่อเสนอต่อสภานิสิต
   3.4 บุคคลหรือคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตที่ถูกลงมติถอดถอนตามความข้อ .3.1 และ 3.2 อาจยื่นอุทธรณ์ต่อรองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องจากสภานิสิต ทั้งนี้ ต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และ
ให้ผลการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุด
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,122,217  คน
ผู้ชมออนไลน์   1