หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 

 คณะศึกษาศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
 •     สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 •     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 •     สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 •     สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 •     สาขาวิชาจิตวิทยา
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 •     สาขาวิชาภาษาไทย
 •     สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 •  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
 •     สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 •     สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

 คณะการบัญชีและการจัดการ

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
 •  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 •     สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 •     สาขาวิชาการจัดการตลาด
 •  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
 •     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 •     สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 คณะเภสัชศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 •  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)
 •     สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 •     สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 •     สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
 •     สาขาวิชาทัศนศิลป์
 •  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 •     สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)

 คณะวิทยาศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาเคมี
 •     สาขาวิชาชีวเคมี
 •     สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
 •     สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 •     สาขาวิชาฟิสิกส์
 •     สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ
 •     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 •     สาขาวิชาเคมีศึกษา
 •     สาขาวิชาจุลชีวศึกษา
 •     สาขาวิชาพลังงาน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 •     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 •     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 •     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 คณะวิทยาการสารสนเทศ

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาสื่อนฤมิต
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.)
 •     สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

 คณะเทคโนโลยี

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 •     สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 •     สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)
 •     สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

 คณะศึกษาศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
 •     สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 •     สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 •     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 •     สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 •     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 •     สาขาวิชาจิตวิทยา

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาภาษาไทย

 คณะการบัญชีและการจัดการ

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาการบัญชี
 •     สาขาวิชาการจัดการ
 •     สาขาวิชาการจัดการตลาด
 •     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

 คณะเภสัชศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

   (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     รัฐศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)

 คณะวิทยาศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาเคมี
 •     สาขาวิชาชีววิทยา
 •     Curriculum for Doctor of Philosophy (Palaeontology) (Ph.D.)
 •     สาขาวิชาฟิสิกส์
 •     สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

   (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 •     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 •     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 คณะวิทยาการสารสนเทศ

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะเทคโนโลยี

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)
 •     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 •     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)

 คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  (  คู่มือหลักสูตร)
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 •     สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานที่ให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,742  คน
ผู้ชมออนไลน์    1