หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 

 คณะแพทยศาสตร์

 •     สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (พ.บ.)
 •     สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
 •     สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ.)

 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 •     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
 •     สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

 คณะวิทยาศาสตร์

 •     สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)
 •     สาขาฟิสิกส์ (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.)
 •     สาขาพันธุศาสตร์โมเลกุล (วท.บ.)
 •     สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)
 •     สาขาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ (วท.บ.)

 คณะเทคโนโลยี

 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.ม.)
 •     สาขาวิชาประมง (วท.ม.)

 คณะสัตวแพทยศาสตร์

 •     สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) (สพ.บ.)

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา* (กศ.บ.)

 คณะวิทยาการสารสนเทศ

 •     สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สท.บ.)
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาสื่อนฤมิต (วท.บ.)
 •     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (วท.บ.)

 คณะศึกษาศาสตร์

 •     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
 •     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
 •     สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
 •     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)
 •     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.บ.)
 •     สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
 •     สาขาวิชาพลศึกษาและการกีฬา* (กศ.บ.)

 คณะนิติศาสตร์

 •     สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 •     สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)

 คณะเภสัชศาสตร์

 •     สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภ.บ.)

 คณะพยาบาลศาสตร์

 •     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 •     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.)
 •     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.)
 •     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.)
 •     สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (ศป.บ.)
 •     สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (ภ.สถ.บ.)
 •     สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (วท.บ.)

 คณะการบัญชีและการจัดการ

 •     สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 •     สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.)
 •     สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ.)
 •     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
 •     สาขาวิชาการบริหารการเงิน (บธ.บ.)
 •     สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (บธ.บ.)
 •     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.)

 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 •     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต* (ศศ.บ.)

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 •     สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) (ศศ.บ.)
 •     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) (ศศ.บ.)

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 •     สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.)
 •     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.)
 •     สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.)

 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 •     สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
 •     สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศป.บ.)
 •     สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ศป.บ.)
 •     สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (ศศ.บ.)

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 •     สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
 •     สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.)

 คณะการบัญชีและการจัดการ

 •     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 •     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)

 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 •     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานที่ให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,075,984  คน
ผู้ชมออนไลน์    1