หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)   (อ่าน 3) 
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม โครงการ วันอนุรักษ์ควายไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ สวนป่าวัฒนธรรม ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   (อ่าน 3) 
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับยุวชนในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ประจำภาคฤดูร้อน   (อ่าน 5) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ The 13th Malaysia International Genetics Congress (MiGC 13) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ Bangi Resort Hotel รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 1)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 1st International Conference on Natural Toxicology and Pharmacology (1-ICNTP)   (อ่าน 4) 
  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21   (อ่าน 5) 
  เชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (อ่าน 8) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The International Palm Oil Workshop (IPOW2019) วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ Bangi Resort Hotel รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 8)
  ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการกำจัดวัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง   (อ่าน 6)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร Intensive English Language Program ที่จะมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูร้อน ณ Central Connecticut State University สหรัฐอเมริกา   (อ่าน 13)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ UTM Mobility Program (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 4)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. (ปี 2562)   (อ่าน 10)
  กองกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตพิการเพื่อรับทุนการศึกษา (แลน ปัน กัน MSU Running 2019) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 ทุน   (อ่าน 31)
  เชิญชวนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุระหว่าง 16-23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ Intensive English ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ที่ Anglo Continental School เมืองบอร์นม   (อ่าน 28)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นระยะเวลา ณ University of Pardubice สาธารณรัฐเช็ก(หมดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 76)
  เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 10/2562 จำนวน 2 รายการ   (อ่าน 37)
  กองกิจการนิสิต ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ   (อ่าน 283)
  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 (หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันจั   (อ่าน 52)
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตและผู้ที่สนใจสมัครโครงการ UMAP Discovery Camp 2019 ภายใต้หัวข้อ Contemporary Taiwan (ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562)   (อ่าน 32)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนแลกเปลี่ยนการศึกษา The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 39)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Bonn International Graduate School of Mathematics ประเทศเยอรมนี (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 46)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา Stephen M. Kellen Scholarship เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร Dual BA ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง Science Po และ Freie Universität (หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 33)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาและการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี ภายใต้โครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 (Young Thai Science Ambassadors: YTSA 2019) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 13)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าฝึกงานภายใต้โครงการ Global Leadership Forum (GLF) เป็นหลักสูตรระยะสั้นของ United World Colleges (UWC – USA) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 24)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน the Ulam Programme (หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 เมษายน 2562)   (อ่าน 49)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2562 หัวข้อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบรูณาการสำหรับการขอทุนวิจัย ปี 2564   (อ่าน 37)
  เชิญชวนผู้มที่สนใจสมัคร หรือน้องๆ นิสิตที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีทักษะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสาร ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี   (อ่าน 44)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา Graduate Research Scholarships จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา Graduate Research Scholarships จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุ   (อ่าน 61)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน 2019 Thai University Students to Exchange to Taiwanese Universities Scholarship(หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 33)
  เชิญชวนน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น KNU Global Summer School 2019 เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี   (อ่าน 23)
  ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562   (อ่าน 7)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ UBD’s Student Exchange Programme Semester 1 2019 - 2020   (อ่าน 16)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ the 2nd Borneo Medical-Nursing Quiz 2019   (อ่าน 13)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร HanPil: Studies on Korea and the Philippines (หมดเขตการนำเสนอผลงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)   (อ่าน 15)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ the 1st International Research Conference on Business Education   (อ่าน 44)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง NSTDA (ประเทศไทย) และ Tubitak (ประเทศตุรกี) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562   (อ่าน 22)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันชิงทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563(หมดเขตวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.)   (อ่าน 11)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563 (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.)   (อ่าน 7)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน Sant’Anna School of Advanced Studies ให้แก่ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2019/2020 จำนวน 60 ทุน ณ เมืองปิซา ประเทศอิตาลี   (อ่าน 14)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา The Graduate School, Inha University ประเทศเกาหลีใต้   (อ่าน 17)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา XMU Scholarships for International Students ณ Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 16)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา British Council IELTS   (อ่าน 15)
  ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร   (อ่าน 6)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 2019 Tsinghua International Summer School - Experiencing China วันที่ 11 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน(หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 12)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Developing Futures Scholarship programme   (อ่าน 8)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อทุนการศึกษาInternational Excellence Scholarship 2019-2020   (อ่าน 10)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษาภายใต้โครงการ GREAT Scholarships 2019 – East Asia   (อ่าน 6)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจขอทุนการฝึกอบรม ASEAN-India Research Training Fellowship (AI-RTF)   (อ่าน 32)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจขอทุนการฝึกอบรม ASEAN-India Research Training Fellowship (AI-RTF)   (อ่าน 21)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครประกวดเขียนเรียงความเยาวชนนานาชาติ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 เยน พร้อมโอกาสในการเดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2019)   (อ่าน 12)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Engineering Innovation Challenge(ปิดรับสมัครในวันที่ 23 เมษายน 2562)   (อ่าน 7)
  ขอเชิญนักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วม การประกวดในหัวข้อ : ร้อน is Fun มันส์ is Now รับซัมเมอร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท   (อ่าน 19)
  ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand   (อ่าน 52)
  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2   (อ่าน 44)
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C (March-May Application   (อ่าน 108)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Kyoto Startup Summer School 2019 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – กันยายน 2562 ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 25)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล RSA Awards 2019 (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 27)
  ขอเชิญชนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th MSU Veterinary International Conference (หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 43)
  คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง งดให้บริการเพื่อปิดปรับปรุงระบบเก้าอี้ทันตกรรม เริ่มเปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป   (อ่าน 14)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The 1st SEAMEO RIHED-JANU Seminar and Study Visit to Japan   (อ่าน 62)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ สำหรับการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร AsTEN Journal of Teacher Education   (อ่าน 35)
  แจ้งเวลาเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 20)
  เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ให้กับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ที่ห้อง HS-401 ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) ในวันเวลาราชการ   (อ่าน 55)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2019 Konkuk University International Summer Program (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 46)
  University of Sussex ของอังกฤษ ให้ทุน Chancellor’s International Scholarships แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ(Non-UK/EU) หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019   (อ่าน 76)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 96)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน The 2nd Global Congress on Construction material and Structural Engineering (GCoMSE 2019)   (อ่าน 32)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน The 8th International Conference on Business & Economic Development (ICBED)   (อ่าน 38)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน The Euroanalysis XX Conference 2019   (อ่าน 17)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) ที่จะเริ่มเปิดภาคการศึกษา 2562 ในเดือนกันยายน 2562   (อ่าน 44)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนวิจัย 2020 Research Fellowship Program สนับสนุนโดย the Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น (กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)   (อ่าน 19)
  Rotary Foundation แจ้งให้ 100 ทุน เรียนฟรีเต็มจำนวน (ค่าเรียน, ที่พัก, ตั๋วเครื่องบิน, ฝึกงาน และอื่น ๆ ) แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านสันติภาพ หรือการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทุนมี 2 ประเภทคือ ปริญญาโท และประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ (   (อ่าน 32)
  ขอเชิญชวนนิสิตที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Dean’s International postgraduate research scholarships เพื่อทำวิจัยระดับปริญญาโทหรือเอก โดยต้องไม่มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด   (อ่าน 36)
  ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครทุน Dean’s Scholarship for International Students in UK, 2019 (หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 40)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร(พ.บ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 320)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Food Research Conference 2019 (IFRC 2019)   (อ่าน 106)
  มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 200)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals   (อ่าน 89)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป   (อ่าน 104)
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 2010)
  เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 3518)
  ประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน พ.ศ.2561   (อ่าน 71)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 110)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 153)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 171)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 350)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 900) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,229,584  คน
ผู้ชมออนไลน์   2