หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​ ครั้ง​ที่​ 1​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ เรื่อง​ “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้…ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา”   (อ่าน 3) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 245)
  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง   (อ่าน 39)
  ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564   (อ่าน 17)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์ย้ายสถานที่ให้บริการ จากสถานที่ชั่วคราวมายังศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง   (อ่าน 22)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และผู้อำนวยการกองแผนงาน) สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 89)
  ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8/2563   (อ่าน 97)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 85)
  ขอสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 84)
  แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบทางไกล   (อ่าน 84)
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงละครเวทีครั้งที่ 12 เรื่อง 7 วันบัลลังก์รัก   (อ่าน 60)
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 82)
  ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563   (อ่าน 124)
  เปิดรับอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 โดยโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ The United Nations Volunteers (UNV)   (อ่าน 73)
  หลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563   (อ่าน 137)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 123)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 870)
  ขอความร่วมมือนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ตอบแบบสำรวจเรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)   (อ่าน 92)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563   (อ่าน 1109)
  ขอแสดงความยินดีกับ นายสราวุธ เบญจกุล เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563   (อ่าน 77)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 95)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 145)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1038) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,290,406  คน
ผู้ชมออนไลน์   2