หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Conference on Business and Economic Development   (อ่าน 6) 
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 2nd World Congress on Breast Cancer, Gynecology and Women Health   (อ่าน 5) 
  ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพรับปริญญา ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 19)
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (อ่าน 17)
  ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 28)
  ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561   (อ่าน 17)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม BEYMUN 2019 วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ณ American University of Beirut ประเทศเลบานอน   (อ่าน 8)
  ติดตามการประมวลผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 32)
  ท่านสามารถรับชม การรายงานสดผลการแข่งขัน Live Score   (อ่าน 6)
  ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน   (อ่าน 48)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติกว่างซีของจีนเกี่ยวกับการจัดเทศกาลภาพยนตร์สั้นนักศึกษานานาชาติจีน-อาเซียน 2018 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561)   (อ่าน 25)
  เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 509)
  ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน   (อ่าน 48)
  ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมส่งผลงาน ประกวดออกแบบโลโก้ ครบ 10 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 30)
  ขอเชิญชมละครเวทีจันทราโอบตะวัน (ละครประเพณี รุ่น 10)   (อ่าน 15)
  สำนักวิทยบริการแนะนำพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต และผู้ใช้บริการ   (อ่าน 7)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน MSU Book Fair 2018 ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561   (อ่าน 16)
  สำนักวิทยบริการ แจ้งวันสำคัญ เพื่อร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม 2561   (อ่าน 9)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด   (อ่าน 11)
  ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ   (อ่าน 64)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุน Europe-ASEAN Research Funding and Fellowship Opportunities   (อ่าน 48)
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ International Conference on Digital Transformation: Preservation, Policy and Privacy   (อ่าน 28)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program   (อ่าน 90)
  ขอเชิญชวน ชาว มมส ต้อนรับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 16)
  ประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน พ.ศ.2561   (อ่าน 12)
  ผลการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 17)
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย   (อ่าน 30)
  เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 119)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Junior Research Fellowship Program for Thailand 2019 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2561   (อ่าน 104)
  ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมค่ายอาสาล่าฝัน ตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน ค่ายเยาวชน อาสาล่าฝัน ตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน ปี พ.ศ. 2561   (อ่าน 40)
  หลักเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 213)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 45)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 86)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 54)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 248)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 792) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,817,580  คน
ผู้ชมออนไลน์   2