หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญชวน ชาว มมส และประชาชนทั่วไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19   (อ่าน 16) 
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563   (อ่าน 26) 
  ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถสืบค้นได้ถูกต้องและแม่นยำ   (อ่าน 19) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัยระยะสั้น UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowship Programme สนับสนุนโดย UNESCO และประเทศโปแลนด์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2563)   (อ่าน 16) 
  คณะแพทยศาสตร์ มมส ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)” โดยความร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิตโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกาฬสินธุ์   (อ่าน 7) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5   (อ่าน 11)
  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19   (อ่าน 10) 
  ขอเชิญนักเรียน นิสิตเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563   (อ่าน 39)
  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563   (อ่าน 56)
  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2563   (อ่าน 34)
  ขอความร่วมมือสถานประกอบการตอบแบบสำรวจออนไลน์สอบถามแนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019   (อ่าน 11)
  เชิญชวน ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกัน คัดกรอง และรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19   (อ่าน 20)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัย Research Grant Program to Assist Foreign Scholars in Chinese Studies สนับสนุนโดย The Center for Chinese Studies (CCS) ประเทศไต้หวัน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 22)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ 2020 International Essay Contest for Young People ภายใต้หัวข้อ A Letter from Myself in 2030   (อ่าน 19)
  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2563   (อ่าน 33)
  ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่กำลังช่วยชาติ อยู่บ้าน ต้าน COVID มาปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบมาสคอต GS1 Thailand Mascot Contest 2020   (อ่าน 18)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UEA Student Exchange Program ณ University of East Asia เมืองชิโมโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 20)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19   (อ่าน 477)
  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมส่งผลงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563   (อ่าน 21)
  ขอแสดงความยินดีกับ นายสราวุธ เบญจกุล เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563   (อ่าน 11)
  ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอก ปริญญาโท เข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563   (อ่าน 46)
  งดเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 23)
  บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนิสิตจบใหม่โครงการ Graduated Engineering Trainee รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563   (อ่าน 61)
  ขอเชิญการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ   (อ่าน 42)
  งดเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 11)
  แจ้งงดการให้บริการอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาและห้องออกกำลังกาย   (อ่าน 21)
  ขอความร่วมมือในการป้องกันอัคคีภัย ในช่วงเฝ้าระวังของเชื้อโรค COVID -19   (อ่าน 29)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน เพื่อลดการระบาด และชะลอการแพร่ของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)   (อ่าน 128)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์   (อ่าน 16)
  การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19   (อ่าน 247)
  เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564 สนับสนุนโดยมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟูลไบรท์)   (อ่าน 61)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2564 สนับสนุนโดยมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟูลไบรท์) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.)   (อ่าน 43)
  เชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจร่วมโครงการ UMAP Discovery Camp 2020 ภายใต้หัวข้อ “Uniquely Malaysia: The Colour of Culture” ระหว่างวันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563 ณ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 10)
  เชิญชวนนิสิตผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรม TAR UC Summer Camp 2020 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ณ ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2563)   (อ่าน 10)
  ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 89)
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งผลงานการประกวดวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย (รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 เงินรางวัลรวม 680,000 บาท)   (อ่าน 30)
  หลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เปิดรับสมัคร 1-22 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 16)
  เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563   (อ่าน 49)
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563   (อ่าน 27)
  ขอเชิญนักเรียน และนิสิต เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 15   (อ่าน 43)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย 70 ปีแห่งมิตรภาพในสายตาฉัน (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 17 เมษายน 2563)   (อ่าน 55)
  ขอเชิญชวนนิสิต และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี..ที่รัก ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท   (อ่าน 32)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19   (อ่าน 47)
  เปิดรับสมัครการสอบ TOEIC ให้กับนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป   (อ่าน 21)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Solar Decathlon China (SDC) 2021 ณ มลฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 60)
  เปิดรับสมัครเข้าหอพัก สำหรับนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2563(ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)   (อ่าน 26)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัย Newton Mobility Grants ทุนสนับสนุนให้กับ อาจารย์หรือนักวิจัย ในสาขา Natural Science (รับสมัครวันที่ 15 เมษายน – 2 มิถุนายน 2563)   (อ่าน 45)
  หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ : มารยาทไทย และมารยาทในสังคม   (อ่าน 49)
  เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ   (อ่าน 114)
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 45)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C ประจำปีการศึกษา 2563 (วงรอบที่ 2 - 3)   (อ่าน 32)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น International Summer Course ณ Universitas Muslim Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 40)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 57)
  ขอเชิญนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   (อ่าน 59)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ UMAP Research Net (URN) 2020 (กำหนดส่งนำเสนอโครงการภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563)   (อ่าน 33)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาด้าน IT ณ The Paris Graduate School of Digital Innovation (EPITECH) ประเทศฝรั่งเศส   (อ่าน 32)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Conference on Mathematical Sciences and Technology 2020 (MathTech 2020) ณ Hotel Jen Penang ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตส่งบทคัดย่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 55)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน 2021 Fulbright Thai Graduate Scholarship (TGS) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา (หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2563)   (อ่าน 84)
  เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา   (อ่าน 95)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานบทความทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ EROPA Conference 2020 (หมดเขตส่งบทความวันที่ 30 เมษายน 2563)   (อ่าน 69)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา BINUS World Class Scholarship เป็นทุนที่จะสนับสนุนแก่นิสิตนานาชาติเพื่อศึกษาเข้าในระดับปริญญาตรี ณ BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563)   (อ่าน 80)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน The White House Internship Program ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา (เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 120)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน HRH Princess Sirindhorn เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตร 1 ปี) ณ University of Liverpool สหราชอาณาจักร (หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 73)
  เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน British Council IELTS Prize (East Asia) 2019-20 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2563)   (อ่าน 56)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีระยะสั้น KNU Global Summer School 2020 ณ Kyungpook National University สาธารณรัฐเกาหลี (หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 40)
  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลี - ไทยศึกษา ครั้งที่ 7   (อ่าน 81)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 55)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP – The Super Short-Term Programs (SSTP or Program C) ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 97)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Summer Program 2020 จัดโดย Binus University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ   (อ่าน 69)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)   (อ่าน 131)
  ขอเชิญชวน นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ R2M Research to Market ประจำปี 2563 เฟ้นหา สุดยอดแผนธุรกิจ จากงานวิจัย สู่การประกวดเวที ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 200000 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2563)   (อ่าน 77)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 976) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,955,168  คน
ผู้ชมออนไลน์   2