หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 19) 
  แบบสำรวจความต้องการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)   (อ่าน 9) 
  ตารางการแจกบัตรประจำตัวนิสิต เพื่อให้นิสิตในแต่ละคณะ/วิทยาลัย มารับบัตรประจำตัวนิสิต ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ลานอาคาร B ชั้น 2 (ภายในอาคาร) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   (อ่าน 12) 
  สำนักวิทยบริการ แนะนำบริการนำส่งทรัพยากร (Document Delivery Service : DDS)   (อ่าน 6) 
  สำนักวิทยบริการ แนะนำแหล่งศึกษาเรียนรู้อาหารพื้นบ้านอีสาน E-book   (อ่าน 22)
  สำนักวิทยบริการ มีช่องทางให้นิสิต อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด   (อ่าน 24)
  25 ตุลาคม 2562 นี้ มาร่วมงาน Open House มมส กัน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (เข้างาน 100 คนแรก รับของที่ระลึกจาก มมส ทันที)   (อ่าน 79)
  แจ้งจำนวนและตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในเดือนธันวาคม 2562 (เพิ่มเติม)   (อ่าน 62)
  แบบสำรวจความต้องการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)   (อ่าน 22)
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562   (อ่าน 153)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10   (อ่าน 48)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & jamovi ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2   (อ่าน 56)
  ชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2   (อ่าน 47)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร หลักสูตร การใช้งาน Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน   (อ่าน 46)
  หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (อ่าน 79)
  แจ้งย้ายสำนักงานที่ทำการและช่องทางการติดต่อประสานงานกองทะเบียนและประมวลผล   (อ่าน 26)
  เชิญชวน น้องๆ นิสิตที่สนใจ สมัครขอรับทุน 2019 Thai University Students to exchange to Taiwanese Universities Scholarship (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)   (อ่าน 29)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน ASEAN Fellowship for PhD at IITs กว่า 1,000 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ประเทศอินเดีย   (อ่าน 52)
  มาร่วมปันสุขกับเรา แลน ปัน สุข MSU Running 2020 เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562   (อ่าน 27)
  ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) และระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) ส่งผลงานประกวดวาดภาพภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิตต้องมีมิติ” (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดูจากการประทับตราไปรษณีย์)   (อ่าน 23)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน และนิสิต มมส ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ Thailand Young Artists(Our Country, Our Future) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (นับวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์)   (อ่าน 23)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมเยาวชนอาเซียนภายใต้โครงการ ASEAN Youth Conference (AYC)   (อ่าน 31)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship and Trainee Program ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   (อ่าน 44)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM) ประจำปี 2563 ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส (หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2562)   (อ่าน 86)
  งานบริการหอพักนิสิต เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562   (อ่าน 24)
  ขอเชิญชมโครงการ Creative Classical Thai Dances 20th ภายใต้ชื่อโครงการ นฤตย์นาฏการ เล่าขานตำนาน ฟ้าแดดสงยาง ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 12)
  ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563   (อ่าน 19)
  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่สากล ด้วยการจัด 8th Annual Field Course in Conservation Biology   (อ่าน 59) 
  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563   (อ่าน 113)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The CommTECH Camp Insight 2020 ภายใต้หัวข้อ “Solving Local Problems with Global Knowledge” ณ เมืองสุราบายา (Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 256   (อ่าน 34)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)   (อ่าน 35)
  ขอเชิญชวน นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ R2M Research to Market ประจำปี 2563 เฟ้นหา สุดยอดแผนธุรกิจ จากงานวิจัย สู่การประกวดเวที ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 200000 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2563)   (อ่าน 22)
  ตารางแผนการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   (อ่าน 34)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)   (อ่าน 226)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอาหารไทยอาหารยุโรปและขนมไทย (ระยะสั้น) โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   (อ่าน 109)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Transform MedEd 2020 Conference Global Challenges, Local Impact วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ royal Geographical Society & Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เปิดรับผลงานทางวิชาการ   (อ่าน 113)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ The 2020 Vietnam Sustainability Forum (VSF 2020) วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2563 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 ตุลาคม 2562)   (อ่าน 91)
  ขอเชิญชวนผู้มที่สนใจสมัครขอทุน The Helmut Veith Stipend for female master students ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Computer Science ณ the Vienna University of Technology – TU Wien taught ณ ประเทศออสเตรีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)   (อ่าน 152)
  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ MSU-EPT ประจำเดือนมิถุนายน 2562   (อ่าน 57)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “Using Gender Data Awards” โดยการใช้ข้อมูลหญิง-ชาย (gender data) เพื่อแสดงความก้าวหน้า ความหยุดนิ่ง หรือภาพรวมของปัญหาความเท่าเทียมของหญิง-ชาย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่งผลงานได้ถึงวั   (อ่าน 108)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา Graduate Research Scholarships จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา Graduate Research Scholarships จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุ   (อ่าน 232)
  แจ้งเวลาเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 82)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป   (อ่าน 156)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 138)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 192)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 222)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 421)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 945) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,588,244  คน
ผู้ชมออนไลน์   2