หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อ นิสิตและบุคลากรที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 13 ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 20) 
  สำนักวิทยบริการแจ้งวันสำคัญ เพื่อร่วมกิจกรรมในเดือนกันยายน 2564   (อ่าน 3) 
  โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 3) 
  สำนักวิทยบริการแนะนำวิธีการดาวน์โหลดงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้ทั้งเล่ม   (อ่าน 14) 
  ประกาศรายชื่อ นิสิตและบุคลากรที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 12 ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในอังคารที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30- 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 21) 
  ประกาศรายชื่อ นิสิตและบุคลากรที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 11 ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30- 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 8) 
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   (อ่าน 33) 
  สำนักวิทยบริการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ (Thai Digital Collection (TDC)   (อ่าน 10)
  ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2   (อ่าน 21)
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบครอบ 13 ปี   (อ่าน 22)
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบครอบ 13 ปี   (อ่าน 12)
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสียงแห่งอีสานใต้ กันตรึม 250 บทเพลง   (อ่าน 14)
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC ผ่าน Google Meet   (อ่าน 19)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิขอรับ SIM CARD เพื่อการเรียนออนไลน์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 263)
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)   (อ่าน 24)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 34) (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564)   (อ่าน 68)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2   (อ่าน 38)
  สภาคณาจารย์ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานของท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564   (อ่าน 28)
  สภาคณาจารย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเสนอชื่ออาจารย์ในคณะของท่านเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564   (อ่าน 22)
  ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ   (อ่าน 37)
  ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   (อ่าน 83)
  ขอเชิญชมการแสดงละครประเพณี สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 44)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 31) (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564)   (อ่าน 1676)
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564   (อ่าน 234)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564   (อ่าน 61)
  บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564   (อ่าน 249)
  นิสิตชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-26 ปี (เกิดปี พ.ศ.2537 - 2544) ที่ยังไม่เคยทำเรื่องผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564   (อ่าน 76)
  ขอให้เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564   (อ่าน 95)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564   (อ่าน 46)
  เปิดสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลทั่วไป   (อ่าน 61)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564   (อ่าน 924)
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award   (อ่าน 92)
  ขั้นตอนการขอรับบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564   (อ่าน 903)
  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (Fast Track)   (อ่าน 227)
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)   (อ่าน 968)
  ประกาศเรื่องการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563)   (อ่าน 355)
  ขอความร่วมมือ (ผู้ประกอบการ ร้านค้า และนิสิต) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)   (อ่าน 216)
  ขอความร่วมมือ (บุคลากรภายในหน่วยงาน) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)   (อ่าน 59)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564)   (อ่าน 112)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564)   (อ่าน 143)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 646)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1150) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,988,358  คน
ผู้ชมออนไลน์   1