หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 1) 
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562   (อ่าน 31) 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ   (อ่าน 22) 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018)   (อ่าน 12) 
  ขอเชิญชวนร่วมฟังการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนานิสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (อ่าน 34)
  ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า มมส ส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เข้าประกวด ในหัวข้อ จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ลดขยะ ลดการทิ้ง รักษ์สิ่งแวดล้อม และ จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย เรื่อง ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ   (อ่าน 29)
  สำนักวิทยบริการ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมดี ๆ Questions for you   (อ่าน 23)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี!!! เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีม STARTUP 2018   (อ่าน 48)
  เปิดรับคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 8/2561 จำนวน 11 รายการ   (อ่าน 48)
  ตารางตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561   (อ่าน 152)
  คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก ประจำปีภาคต้น (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561 (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)   (อ่าน 157)
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561   (อ่าน 562)
   ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม   (อ่าน 307)
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)   (อ่าน 408)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 280)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท ARCUS – Mauritius, India   (อ่าน 1342)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 741) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,595,847  คน
ผู้ชมออนไลน์   4