หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
 
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INT...
  ขอเชิญชวนบุคลากรตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และผู้ที่ปฏ...
  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เเละนัก...
รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
 
  รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง...
  รางวัลการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561
  รางวัลพระกินรี (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี...
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
 
  อธิการบดี มมส ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็...
  กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจ...
  มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.Petney ผู้เชี่ยวชาญ จาก ปร...
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน -...
 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการ “ตุ้มโฮมศิลป์”
  มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับสายงานสุขภาพ คณะกรรมการประชุมเชียร์ 2561
  มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จำกัด ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และสาขาเมคาทรอนิกส์ (ปริญญาตรี)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญชวนบุคลากรตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์  (อ่าน 15) 
ประกาศ ผลการพิจาณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 8)  (อ่าน 34) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 8)  (อ่าน 19) 
เชิญศิษย์เก่า มมส เข้าร่วมโครงการ มมส คืนเหย้าบอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่ 1   (อ่าน 18) 
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018)  (อ่าน 19) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญชวนบุคลากรตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์  (อ่าน 15) 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้างาน Thai Academic Workshop   (อ่าน 7) 
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018)  (อ่าน 19) 
ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  (อ่าน 37)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19  (อ่าน 62)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ประกาศ ผลการพิจาณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 8)  (อ่าน 34) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 8)  (อ่าน 19) 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2561  (อ่าน 87)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561  (อ่าน 72)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561  (อ่าน 71)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 176)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 99/2561  (อ่าน 110)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 34 อัตรา  (อ่าน 190)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 96/2561  (อ่าน 168)
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ)  (อ่าน 47)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 110 รายการ  (อ่าน 30)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Ruxolitinib tab 5 mg. ขนาด 1x14 เม็ด จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 25)
ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 23)
ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 34)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Bortezomib inj 3.5 mg. ขนาดบรรจุ 1x3.5 mg. 0eo;o 20 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 75)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

คณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 176)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 99/2561  (อ่าน 110)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 96/2561  (อ่าน 168)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ (ยกเว้น ภาค ก.) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 255)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 4/2561)  (อ่าน 207)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018)  (อ่าน 19) 
ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  (อ่าน 37)
เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  (อ่าน 67)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018)  (อ่าน 85)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)  (อ่าน 456)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้างาน Thai Academic Workshop   (อ่าน 7) 
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018)  (อ่าน 19) 
เชิญชวน ผู้บริหาร ครจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี  (อ่าน 15) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการปิดเส้นทางจราจร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ประชุม (เขตพื้นที่ในเมือง)  (อ่าน 12) 
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561  (อ่าน 49)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,648,317  คน
ผู้ชมออนไลน์   5
 
Logo Msu Msu 50