กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชา ประมง
รายละเอียดข่าว (10348)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพล วังคะฮาต

*****************************************************
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประมง และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรม รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก University of Aberdeen สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร ด้วยทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำประยุกต์ โดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาในระดับโมเลกุล (Molecular Immunology) โดยมุ่งเน้นงานวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีนสำหรับปลาเศรษฐกิจ รวมทั้งประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยาที่มีการใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ (Omics Technologies) ในการต่อยอดงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์สัตว์น้ำของประเทศไทยให้สามารถนำไปขยายผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้ในอนาคต ตลอดระยะเวลา ๕ ปี
     หลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาจากทั้งภายในและต่างประเทศมากกว่า ๒๐ โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่มาจากต่างประเทศเป็นหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ทุนรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุนของหน่วยวิจัยและพัฒนาจากบริษัท SEPPIC และบริษัท BCF Life sciences ประเทศฝรั่งเศส ทุนวิจัยจากบริษัท ORFFA ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสำหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศที่สำคัญ เช่น ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) เป็นต้น
     จากความทุ่มเทในการวิจัยอย่างมุ่งมั่นตลอดจนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพสูงให้กับวงการวิชาการได้อย่างโดดเด่นประกอบกับมีความร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมากมาย ปัจจุบัน มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI WEB OF SCIENCE ที่มีค่า Impact Factor และจัดอยู่ใน Quartile ๑ จำนวนกว่า ๒๕ บทความ ด้วยผลงานตีพิมพ์ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำคณะเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกด้วย
     จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยถูกนำไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการพิเศษ (Guest Editor) ของวารสาร Frontiers in Immunology ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำของโลกด้านภูมิคุ้มกันวิทยา นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองบรรณาธิการ (Editorial Board) ของวารสาร Frontiers in Immunology และ Frontiers in Aquaculture อีกด้วย 
     ในงานด้านบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินต้นฉบับบทความวิจัยของวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า ๑๕ วารสาร โดยมีต้นฉบับบทความวิจัยที่ทำการประเมินกว่า ๖๐ บทความ จากความเชี่ยวชาญที่รอบด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต จึงถูกรับเชิญเป็นกรรมการภายนอกในการสอบดุษฎีนิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และถูกรับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ (Invited Speaker) ในงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ งานประชุมวิชาการ 41th Indian Association of Biomedical Scientists (IABMS) Conference ณ ประเทศอินเดีย งานประชุมวิชาการ Rearing Immunocompetent Animals Trough Cellular Nutrition ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และงานประชุมวิชาการ 2nd Seminar on Biological Security and Sustainability ณ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (Invited Lecture) เพื่อบรรยายในรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้ำให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น National Taiwan Ocean University ประเทศไต้หวัน และ Guangdong Ocean University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการประมง เกษตร และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน และโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
     ด้วยความมุ่งมั่น รอบรู้ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และกำลังสติปัญญา ตลอดทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ และมีเจตจำนงที่จะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระดับฐานรากของสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

*****************************************************

วันที่ประกาศข่าว : 21 ธ.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246