กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10349)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕    

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง

*****************************************************

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง มีความชำนาญพิเศษด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์พืชด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล การเตรียมสารสกัดสมุนไพรและการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ มีความสนใจพิเศษด้านการวิจัยการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพร เน้นการศึกษาฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดและฤทธิ์ลดน้ำหนัก งานวิจัยแบบครบวงจรของตำรับตรีผลาและ จตุผลาธิกะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง มีประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม ที่เป็นผู้วิจัยหลัก ได้แก่ การตรวจเอกลักษณ์เครื่องยาเร่วน้อยและเร่วใหญ่โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเอบริเวณ Internal Transcribed Spacer ๑ 
     การพัฒนากรรมวิธีสกัดสารสกัดตรีผลาและการควบคุมคุณภาพ (จดอนุสิทธิบัตรจำนวน ๑ ผลงาน) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดตรีผลา (จดอนุสิทธิบัตรจำนวน ๔ ผลงาน) การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมชนิดเม็ดสูตรผสมสารไฟโตนิวเทรียนท์ (โครงการเสร็จสมบูรณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดตรีผลาในระดับพรีคลินิกและคลินิก (ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด แก้ท้องผูก ลดมวลไขมันในร่างกาย) ที่เป็นผู้ร่วมวิจัย ตัวอย่างเช่น ผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ ได้แก่ ข้าวเหนียวดำ สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อมและตรีผลา เป็นต้น และการศึกษาความเป็นพิษและความปลอดภัยของตรีผลาในอาสาสมัครสุขภาพดีและอาสาสมัครที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง และมีอนุสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๗๐๓๐๐๒๒๐๐ เรื่อง กรรมวิธีผลิตสารสกัดตรีผลา อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๘๐๓๐๐๑๒๔๑ เรื่อง สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีผลิตกัมมี่ตรีผลาที่มีส่วนผสมของแมนนิทอล อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๘๐๓๐๐๑๒๔๓ เรื่อง สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีผลิตกัมมี่ตรีผลา อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๘๐๓๐๐๑๒๔๕ เรื่อง สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีผลิตตรีผลาผงฟู่ และอนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๘๐๓๐๐๑๒๔๖ เรื่อง สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีผลิตตรีผลาแกรนูลฟู่
     จากที่กล่าวมา ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร และความเสียสละทุ่มเททั้งสติปัญญา ความรู้ ความคิดในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถ นำมาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนการมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการสร้างประโยชน์ทางวิชาการอันจะยังผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นควรเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลนักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

*****************************************************

วันที่ประกาศข่าว : 21 ธ.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246