กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายอิทธิพล หลวงโปธา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รายละเอียดข่าว (10377)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566    นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รวม 987 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโอวาท พร้อมรับโล่รางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โอกาสนี้ นายอิทธิพล หลวงโปธา นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

การนำเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ซึ่งรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และองค์กรเอกชน รวม 557 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม สำหรับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม รวม 225 คน และสมาชิกประเภททีม จำนวน 205 คน รวมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท รวม 987 คน

ภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าว : อิทธิพล หลวงโปธา

วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246