กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (10452)

หัวข้อข่าว : มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 3 รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM    มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 3 รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการร่วมแข่งขันโครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2566  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย บริษัทในเครือ HAPPY GROUP  

โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาผู้มีความสามารถและไอเดียในการพัฒนาแฟลตฟอร์มจากสถานศึกษาใกล้เคียง และให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและสถานศึกษาร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกและช่วยความคุมบริหารจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นตามความมุ่งหมายของ TSM

ผลการแข่งขันปรากฏว่านิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้ารางวัลจำนวน 3 รางวัล ประกอบไปด้วย1. รางวัลชนะเลิศ  (ทีม Unique)  มีสมาชิกได้แก่ นายอาทิตย์  ทวีบท นายบารมี  ศรีโสดา และนายพลวัฒน์  ภาระบาล  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทีม Cactus)  มีสมาชิกได้แก่ นายศุภกิตติ์  เฉิดฉาย  นายวัฒนา  ฤทธิแผลง  และายพชร  คำปาน และ3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  (ทีม ThanksGodltFinished)  มีสมาชิกได้แก่  นายจักรกฤษณ์   ฝ่ายจำปา  นายปรเมศร์  บ่อแก้ว  นายอดิเทพ  ป้องหลง นายอดิเทพ  ป้องหลง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  ชมภูวิเศษ  อาจารย์ ดร.พรทิวา ปะวะระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพ : ผศ.ดร.พัฒนพงษ์  ชมภูวิเศษ
ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว
ที่มา : วิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246