กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวด Thailand Green Design Awards 2023
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        -
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวอินทิรา สาวงค์ นางสาวนัสชา ทุมสุด นางสาวภัทรภา ธีรโชติติยนนท์ และนางสาวพัชรินทร์ เสนานิคม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มคือ อ.แสน ศรีสุโร
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน -
สาขาวิชา -
ที่อยู่ -
เบอร์โทร -
รายละเอียดข่าว (10568)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลประกวด Thailand Green Design Awards 2023    นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลประกวด Thailand Green Design Awards 2023

นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2023 จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยได้ส่งผลงานงานกระเบื้องติดผนังลายขิด ผลิตจากเปลือกไข่จากร้านอาหารรอ ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำมาผสมขึ้นรูปและออกแบบลายขิด เป็นกระเบื้องติดผนังที่เกิดลวดลายใหม่ ๆ และเป็นการนำเปลือกไข่กลับมาใช้ประโยชน์) เข้าประกวด

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) นิสิตที่ได้รับรางวัลคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นางสาวอินทิรา สาวงค์ นางสาวนัสชา ทุมสุด นางสาวภัทรภา ธีรโชติติยนนท์ และนางสาวพัชรินทร์ เสนานิคม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มคือ อ.แสน ศรีสุโร โดยได้บูรณาการกับรายวิชา 110 3407 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมเข้ารับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ Living Hall ชั้น 3 สยามพารากอน

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 01 มิ.ย. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246