กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ภาควิชา -
สาขาวิชา -
ที่อยู่ -
เบอร์โทร -
E-mail -
รายละเอียดข่าว (10634)

หัวข้อข่าว : นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International    นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International

นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประกวดรายการ Music & Marching Arts International สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประเภท Standstill Drumline และ Percussion Ensemble ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้

ผลการประกวด Music & Marching Arts International // สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประเภท Woondwind Ensemble, Brass Ensemble และ Mixed Ensemble
รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ Mahasarakham University Saxophone Ensemble และ Mahasarakham Ensemble
รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ F4 Saxophone Quartet  และ MSU Brass Quintet

ผลการประกวด Music & Marching Arts International // สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประเภท Solo
รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นายกิตติพัทธ์ บัวเทพ (Percussion-Timpani)
รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาววิลาศินี ปรินแคน (Trumpet) และนายชลสิทธิ์ ยามประโคน (Trombone)
รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวภัทรดา สมอทอง (Clarinet)

ผลการประกวดในประเภท Concert Band
รางวัลเหรียญทอง  Mahasarakham Wind Ensemble

ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.ค. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246