กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มมส รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง โครงการมหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        -
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิตจากชมรมสานสายใยร่วมชายคา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน -
ภาควิชา -
สาขาวิชา -
ที่อยู่ -
เบอร์โทร -
E-mail -
รายละเอียดข่าว (10704)

หัวข้อข่าว : มมส รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง โครงการมหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว    มมส รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง โครงการ "มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตจากชมรมสานสายใยร่วมชายคา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง โครงการ "มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว : ตอนหอพักสีเขียว ปีที่ 1" (ปีงบประมาณ 2565) จาก นายวรพล  จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

โครงการดังกล่าว ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง ที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)  ประจำปี 2565  มีนางสวนีย์  แท่นทอง และนายพนัส ปรีวาสนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่สังกัดงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ เช่น  การคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ห้องพัก)  การออกแบบสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการขยะในมหาวิทยาลัย  การเชิดชูนิสิตต้นแบบเรื่องการลด ละ เลิกใช้ถุงและแก้วพลาสติก

ข่าว : พนัส  ปรีวาสนา
ภาพ : พนัส  ปรีวาสนา / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่มา : กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 16 ส.ค. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246