กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สายกระสุน
ภาควิชา เคมี
ที่อยู่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๕๐
เบอร์โทร ๐–๔๓๗๕–๔๒๔๖
E-mail sunan.s@msu.ac.th
รายละเอียดข่าว (1350)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒    

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สายกระสุน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๓๙ ปี ที่อำเภอจอมพระ  จ.สุรินทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สายกระสุน เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ 

   สถานที่ทำงานในปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๕๐ โทร. ๐–๔๓๗๕–๔๒๔๖ E-mail : sunan.s@msu.ac.th

   อุดมคติในการทำงาน:  ซื่อสัตย์-จริงใจ-มุ่งมั่น-พัฒนา: ซื่อสัตย์อยู่เป็นนิจ  มอบไมตรีจิตด้วยความจริงใจ  สู่เป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น ผลิตงานสร้างสรรค์พร้อมการพัฒนา 

   ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ 

๒๕๕๓ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๔๙


วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ค. 2553  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246