กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  ตำแหน่ง :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๗
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ภาควิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1355)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘    

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริธร   ศิริอมรพรรณ  เกิดเมื่อวันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นบุตรีของนายเรียบ   ศิริอมรพรรณ  และนางสายสวาท   ศิริอมรพรรณ   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการโภชนาการ  (เกียรตินิยม  อันดับ  ๒)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  สาขา  Food  Science  and  Technology  of  New  South  Wales  ประเทศออสเตเลีย  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ  ๗  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริธร   ศิริอมรพรรณ   มีความรู้ความชำนาญในการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  เน้นการศึกษาด้านข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว  รวมถึงการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารภายในประเทศจำนวน  ๗  เรื่อง  วารสารต่างประเทศจำนวน  ๑๗  เรื่อง  และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  จำนวน  ๙  เรื่อง  นอกนั้น  ยังได้รับรางวัลจาการนำผลงานวิจัยต่างๆ  เช่น  Australia  Institute  of  Food  Science  and  Technology  Young  Member  Award  for  ๑๙๙๙  (รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  จากสถาบันเทคโนโลยีอาหารแห่งมลรัฐนิวเซาเวลส์) ,  Science  and  Ferguson  Award  ๒๐๐๐  (รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์)  และ  Malcolm  Bird  Award  ๒๐๐๑  (รางวัลชนะเลิศผลงานการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอภาคบรรยาย  จากสถาบันเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศวิจัยเพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารสามารถช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติต่อไป

   จากความสามารถประกอบกับผลงานการวิจัยที่ดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงมีมติเอกฉันท์ที่เห็นควรให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริธร  ศิริอมรพรรณ  เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดน  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี  ๒๕๔๘


วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ค. 2553  ที่มา : คณะเทคโนโลยี

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246