กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  ตำแหน่ง :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อารยะรัตน์
รายละเอียดข่าว (1356)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘    

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  อารยะรัตน์  เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2513 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพระดับปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อารยะรัตน์   มีประสบการณ์การให้บริการวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชนการปรับปรุงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โครงการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริการและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ในปี พ.ศ.2548-ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งให้บริการวิชาการในโครงการการศึกษาวิจัยรูปแบบหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและโครงการดำเนินการบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริการวิชาการดังกล่าวทำให้เกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงาน อีกทั้งโครงการบริการวิชาการที่ผ่านมาได้เน้นการให้บริการกับธุรกิจชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนกับธุรกิจชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลอารยะรัตน์มีความตั้งใจที่จะทำงานด้านบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพราะงานด้านนี้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยจะพยายามนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ต่อภาครัฐ เอกชนและชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะให้งานบริการวิชาการ สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

   ด้วยความสามารถและการอุทิศตนเพื่อการบริการวิชาการดังกล่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  อารายะรัตน์  เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2548


วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ค. 2553  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246