กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ ระดับ ๗
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ดร.สุนันท์ สายกระสุน
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (1358)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙    

   ดร.สุนันท์ สายกระสุน เกิดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ณ จังหวัดสุรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ดร.สุนันท์ สายกระสุน มีความรู้ความชำนาญในงานวิจัยสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ เน้นศึกษาด้านการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทยางเทอร์โมพลาสติกและพลาสติก มีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ จำนวน ๙ เรื่อง

   บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ จำนวน ๘ เรื่อง ต่างประเทศ จำนวน ๓ เรื่อง นอกจากนี้ยังเคยได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๔๗ ดร.สุนันท์ สายกระสุน

   มีเป้าหมายในการดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สามารถช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

   ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประกอบกับมีผลงานวิจัยที่ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  ดร.สุนันท์ สายกระสุน เป็นผู้สมควรได้รับ

   พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๔๙ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป


วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ค. 2553  ที่มา : คณะเทคโนโลยี

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246