กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดสปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุ สบท.
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ชญานุช วีรสาร
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา สื่อสารมวลชน
สาขาวิชา สื่อสารมวลชน
รายละเอียดข่าว (1363)

หัวข้อข่าว : อาจารย์ มมส รับรางวัลการประกวดสปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุ สบท.    

   อาจารย์ชญานุช  วีรสาร อาจารย์สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

   สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการรู้เท่าทันการใช้บริการโทรคมนาคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน อันได้แก่โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สาธารณะ และอินเตอร์เน็ต ได้จัดโครงการประกวด สปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาคขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิของตนเอง รู้เท่าทันการใช้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบริการทางโทรคมนาคม

   โดยทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น โดยมีนายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)เป็นประธานในการมอบรางวัล  ซึ่ง อาจารย์ชญานุช วีรสาร อาจารย์สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสปอตวิทยุภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “โทร.....อย่างรู้เท่าทัน”  เมื่อวันที่24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

ผู้สนใจสามารถรับฟังสปอตชุดดังกล่าว ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลื่น 102.25 MHz  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754333 ต่อ 1214

ภาพ / ข่าว : สาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ค. 2553  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246