กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันการประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายชัยวัฒน์ ศรีพอ 2. นายนิตินัย คนเพียร 3. นายมนัส จันทร์กำเนิด 4. นายธนกร แก้วอินทร์ 5. นายวัชรชัย ใจมีพร 6. นายวัลลภ ชมพูมิ 7. นายสะบัดชัย เรืองเสนา 8. นายทินกร ขันมา 9. นายโอฬาร อุทรักษ์ 10 .นายปรีดา ใจปัดชา 11. นายพงศธร ยอดดำเนิน 12. นายสุวัฒน์ เนียมกลาง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1368)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลการแข่งขันการประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ    

   เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 นายรุ่งโรจน์  แฉล้มไธสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 1โดยมี  พลอากาศเอกณพฤกภ์  มัณฑะจิตร ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเพื่อพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน  เพื่อรักษาคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมไทยด้านการประดิษฐ์ใบตองและวัสดุธรรมชาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดศิลปะการประดิษฐ์งานใบตองและวัสดุธรรมชาติให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับรู้และถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบต่อไป  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

   ลักษณะกิจกรรม เป็นการประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 83 พรรษา  การตกแต่งต้นเทียนพรรษา การจัดดอกไม้แนวประณีตศิลป์  ตลอดจนการจัดนิทรรศการ การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จากใบตองและวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด26 สถาบันโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งประเภทต่างๆ ดังนี้ การประกวดการตกแต่งต้นเทียนพรรษา ได้แก่ นายชัยวัฒน์  ศรีพอ  และ นายนิตินัย  คนเพียร  การประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แก่ นายมนัส   จันทร์กำเนิด, นายธนกร  แก้วอินทร์, นายวัชรชัย  ใจมีพร, นายพงศธร  ยอดดำเนิน  และ นายวัลลภ  ชมพูมิ  ประกวดการจัดดอกไม้แนวประณีตศิลป์ ได้แก่นายโอฬาร  อุทรักษ์, นายปรีดา  ใจปัดชา, นายสะบัดชัย  เรืองเสนา, นายทินกร  ขันมา  และนายสุวัฒน์  เนียมกลาง

   ผลการแข่งขันการประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 83 พรรษา ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวส) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  การประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวส) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วิทยาลัยอาชีวลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก การประกวดการตกจัดดอกไม้แนวประณีตศิลป์

   รางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

   รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ทั้งนี้  คุณหญิงผอบทิพย  ศาตะมาน นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้มอบรางวัลแล้วถ้วยรางวัล ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานครฯ


ภาพ : รุ่งโรจน์  แฉล้มไธสง
ข่าว : จันเพ็ญ  ศรีดาว


วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ค. 2553  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246