กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษานิสิตเรียนดี ด้านการแพทย์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางวนิดา วงศาบาล
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1369)

หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษานิสิตเรียนดี ด้านการแพทย์    

   เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2553 ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม  คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวนิดา  วงศาบาล  เจ้าของทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท สำหรับนิสิตที่มีความประพฤติดี  เรียนดี ด้านการแพทย์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

   จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวนิดา  วงศาบาล  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางชฎารัตน์  วิชัยวงษ์  นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  เป็นทุนให้เปล่าประเภททุนต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นภาคการศึกษาละ  40,000  บาท รวมเป็นทุนการศึกษาปีละ 80,000 บาท  จนกว่านิสิตจะจบการศึกษาคือชั้นปีที่ 6  รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 240,000 บาท

   พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับ นายพิทยา  จูมแพง  นิสิตสิตชั้นปีที่ 3  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นทุนให้เปล่าประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปีละ 30,000 บาท 

   โดยแบ่งเป็น 2 งวด ๆ ละ 15,000 บาท รวม 2 ปี รวมทุนการศึกษา 60,000 บาท  ณ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


ภาพ : สุวิญญา  พลชำนิ 
ข่าว : จันเพ็ญ  ศรีดาว


วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ค. 2553  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246