กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาลัยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  ตำแหน่ง :
        ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
  หน่วยงาน :
        เทคโนโลยี
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายธนินท์ เจียรวนนท์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน เทคโนโลยี
สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียดข่าว (1372)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาลัยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐    

   นายธนินท์   เจียรวนนท์  เกิดเมื่อเดือนเมษายน  พุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยา  บ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมัธยมซัวเถา  ประเทศจีน  วิทยาลัยฮ่องกง และวิทยาป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตร  ป.ร.อ.  รุ่น๑

   ปัจจุบัน นายธนินท์  เจียรวนนท์  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  และประธานกรรมการ บริษัท  เทเลคอมเอเชีย  คอร์เปอร์เรชั่น  จำกัด   (มหาชน)  เป็นผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำทางการเกษตรจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  มาปรับประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจนประสบผลสำเร็จอย่างสูง เป็นผู้บุกเบิกงานด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์  ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ  ทั้งในประเทศต่างประเทศ  นอกจากนี้ยังถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตกรก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

   ด้วยปณิธาณที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อการประกอบธุรกิจ คือ การทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน  และบริษัท  นายธนินท์  เจียรวนนท์  มุ่งสร้างความพอใจในให้กับผู้บริโภค  และเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สนับสนุนและพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจและประเทศชาติไปพร้อม ๆ กันกับการใช้ความสามรถในการรับใช้ประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย  ดังจะเห็นได้จากได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณมหิดลวรานุสรณ์ และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆ เช่นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการเกษตรบุคคลเพื่อพัฒนาโทรคมนาคมเพื่อสังคม  นักธุรกิจแห่งปี  นักพัฒนาธุรกิจดีเด่น และได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆประเทศ  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  และวุฒิสมาชิกโดยลำดับ

   ในด้านวิชาการนั้น  นอกจากนายธนินท์   เจียรวนนท์  จะได้รับเกียรติจากมหาลัยถงจี้ เซี่ยงไฮ้  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์  ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการเกษตรแห่งปักกิ่ง แล้วยังได้รับการยกย่องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ โดยได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในหลากหลายสาขาวิชา  เช่น ปริญญาพาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเกษตรกรศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการเกษตร จากมหาลัยขอนแก่น เป็นต้น

   ด้วยเกียรติคุณและความสามารถของนายธนินท์   เจียรวนนท์ ที่เป็นนักพัฒนาและผู้สร้างสรรคุ์ณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยอย่างอเนกอนันต์  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แก่นายธนินท์   เจียรวนนท์  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฎสืบไป


วันที่ประกาศข่าว : 31 ก.ค. 2553  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246