กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี 2552
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทร์จร
  หน่วยงาน :
        สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทร์จร
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รายละเอียดข่าว (554)

หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสถาบันฯ รับโล่ดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม    

   กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นด้านการบริหารงานแบบบูรณาการเป็นองค์รวม และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ประจำปี 2552  ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ  จันทร์จร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม จาก นายธีระ  สลักเพชร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่  2 ตุลาคม  2552  ณ  ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

   เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ  ในภาคประชาชน  กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ  ในด้านศาสนา จำนวน 19 ราย  ด้านศิลปะ จำนวน18 ราย  ด้านวัฒนธรรม จำนวน 21 ราย ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 20 ราย  และด้านการสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ บริหารจัดการและขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 87 ราย  รวมทั้งสิ้น 165 ราย ทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 754333 ต่อ 6120

ภาพ / บุญชู  ศรีเวียงยา
ข่าว / แสงเทียน  วงษาเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 06 ต.ค. 2552  ที่มา : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246