กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาเซปัคตะกร้อ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาแบดมินตันชาย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        บัณฑิตวิทยาลัย
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายยศนนท์ ศรีวิจารย์ 2. นายโกวิทย์ กางนอก 3. นายดุลยภพ แสงลุน 4. นายอนุชา เพิ่มเติมศิลป์ 5. นายอรรถพล จันทรเกสร 6. นายเจษฎา กาญจนจินดานันท์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว (596)

หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬา    

   เมื่อวันที่  19  ตุลาคม 2552  รองศาสตราจารย์ สุรชา  อมรพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  “ มอดินแดงเกมส์”  ณ  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20  ตุลาคม 2552 โดยมีนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 19 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ 16 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน 3 มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้ดูแล รวมทั้งหมดประมาณ2,500 คน

   โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยศรีประทุม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

   โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  57  คน  8 ประเภทกีฬา  ได้แก่  ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  เซปักตะกร้อ  เปตอง  แบดมินตัน  บาสเก็ตบอล  เทเบิลเทนนิส  และเทนนิส  โดยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 

   1. กีฬาเซปัคตะกร้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้
      1) นายยศนนท์  ศรีวิจารย์   
      2) นายโกวิทย์  กางนอก   
      3) นายดุลยภพ  แสงลุน 

   2. กีฬาแบดมินตันชาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้ 
     1) นายอนุชา  เพิ่มเติมศิลป์   
     2) นายอรรถพล  จันทรเกสร   
     3) นายเจษฎา  กาญจนจินดานันท์ 

   3. กีฬาประเภทสนุกสนาน 
     1) กีฬาวอลเล่ย์บอลน้ำ ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 
     2) กีฬาปาเป้า ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 

สำหรับการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  18  จะจัดขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 754333 ต่อ 2662

ภาพ : วิชชุลดา  ลดาวัลย์
ข่าว  : วิชชุลดา  ลดาวัลย์ / แสงเทียน  วงษาเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 22 ต.ค. 2552  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246