กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน วิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
รายละเอียดข่าว (609)

หัวข้อข่าว : MC รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล    

   ในโครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์  สำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  สาขาวิทยุและโทรทัศน์  ภายใต้ชื่อรางวัล  “สายฟ้าน้อย”  ครั้งที่  5  ประจำปี  2552  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ  และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป  จัดโดย  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และ  บมจ. ทรู  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2552  เป็นผลงานของนิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล จำนวน  3  เรื่อง  ดังนี้

       1. ชื่อเรื่อง  “ต่างเชื้อชาติ  ไม่ต่างการศึกษา”
       2. ชื่อเรื่อง  “เหมืองแร่ทองคำกับการดำรงชีวิตของชาวบ้าน”
       3. ชื่อเรื่อง  “เด็กเป่าแคนขอทาน”

รายงานข่าว : เณรัญฌรา ชาววาปี


วันที่ประกาศข่าว : 27 ต.ค. 2552  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246