กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์กรยูนิเซฟ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกตัญญู บุญเดช
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สื่อสารมวลชน
รายละเอียดข่าว (689)

หัวข้อข่าว : มมส. เจ๋งคว้า 2 รางวัล “สารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก”    

   เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2552 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล “สารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก” ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์กรยูนิเซฟ โดยคว้ามาได้ 2 รางวัล คือ รางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ จากผลงานเรื่อง“นักสืบสายน้ำกับภารกิจพิทักษ์ลำน้ำสงคราม” และ รางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กดีเด่น ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ จากผลงานเรื่อง “โรงเรียนของหนู”

   นางสาวกตัญญู บุญเดช  หนึ่งในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ‘สื่อมวลชน’ ของสาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งได้รับรางวัล กล่าวว่า ข่าวนักสืบสายน้ำทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานสารคดีเชิงข่าวอย่างเป็นระบบโดยแบ่งงานกันเป็นทีม และช่วยกันค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

   ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้กล่าวชมเชยสารคดีเชิงข่าวชุด นักสืบสายน้ำกับภารกิจพิทักษ์ลำน้ำสงครามว่า เป็นการนำเสนอมุมมองทางในเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวพันกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างแหลมคม อีกทั้งชี้ให้เห็นทางออกที่สังคมต้องร่วมกันขบคิด

ภาพ / ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ย. 2552  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246