กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  ตำแหน่ง :
        รองเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล พระครูพิพัฒน์วิทยานิคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)
รายละเอียดข่าว (6900)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์    

   พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) มีนามเดิมว่า เจริญ สารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่บ้านหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า (ปัจจุบันคือตำบลหนองวัวซอ) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีพระครูประสิทธิ์คณานุการ อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ ธรรมยุต เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยมีพระครูสิริธรรมวัฒน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยกิตติโสภณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุนทรนวกิจ วัดอรุณรังษี เป็นพระอนุสวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ฐานยุตฺโต” ในคณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

   พระครูพิพัฒน์วิทยานิคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เป็นพระนักพัฒนา เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการยึดแนวปฏิบัติตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ของชาวอีสาน การรักษาจารีตที่ดีงามและสืบทอดประเพณีสำคัญเมื่อครั้งบรรพบุรุษมิให้สูญหายจากชาวอีสาน โดยได้มีการผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและคัมภีร์ใบลานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแบบครบวงจร โดยเฉพาะการศึกษา “พระคัมภีร์ใบลาน” เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ในด้านอักษรธรรม เห็นถึงความงดงามในอดีต การปฏิบัติศาสนกิจด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาการ การผลิตกลองอีสานและการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาวอีสานอย่างสมบูรณ์ นับเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของชาวอีสานที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้ร่วมศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง

   พระครูพิพัฒน์วิทยานิคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ได้รักษาจารีตที่ดีงามและการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีสำคัญ หน่วยงานต่างๆ ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นจำนวนมาก อาทิ รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน สาขาส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกไทยทางพระพุทธศาสนา รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการอนุรักษ์ดนตรี รางวัลผู้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย และเป็นบุคคลตัวอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รางวัลนำศาสนาดีเด่น รางวัลที่เกิดจากผลงานอนุรักษ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศ อาทิ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีกลองเส็ง งามมหกรรมกลองเส็งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีกลองเส็ง ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเส็งกลอง งานมหกรรมกลองเส็งร่องคำ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเส็งกลองพื้นบ้านอีสาน และได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

   ด้วย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เป็นผู้ที่บำเพ็ญตนเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป 


วันที่ประกาศข่าว : 01 ธ.ค. 2559  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246