กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายบุญไท อาจรัตนกูล และนายณัฐชนน โคตรทา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7022)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี    

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นายบุญไท อาจรัตนกูล และนายณัฐชนน โคตรทา นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดการแข่งขัน ในการนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ติดอันดับที่ 8 จากทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 148 ทีม และจัดเป็นสถาบันอันดับที่ 5 จาก 81 สถาบัน

ผลการตัดสิน มีดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อันดับที่ 6 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อันดับที่ 7 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  อันดับที่ 8 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อันดับที่ 9 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  อันดับที่ 10 ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษา จากคณะการบัญชีและการจัดการ มีรายชื่อดังนี้
  1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ
  2. ผศ.ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ
  3. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ
  4. อาจารย์วิชนี เอี่ยมชุม อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 2560  ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246