กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7070)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ    

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ทีม AUTO BUDDY นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากการแข่งขันโครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GEO-INFORMATICS APPLICATIONS CONTEST ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

สำหรับโครงการนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระดับประเทศ ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นผิวโลกผ่านข้อมูลจากดาวเทียมหรือเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล รวมถึงสามารถระบุตำแหน่งเหตุการณ์ต่างๆ บนพื้นโลกได้อย่างแม่นยำด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลภายใต้กระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล เก็บข้อมูล จัดการวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล ได้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่สนใจอันจะนำไปสู่การตัดสินใจและการวางแผนในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ทันทีทั้งนี้ในการจัดแข่งขันมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษานักพัฒนาและประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัวและสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

ซึ่งทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ส่งทีมเข้าประกวดในครั้งนี้ทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ 
  1. ทีม VISIT MSU 
  2. ทีมของดีเมืองมหาสารคาม 
  3. ทีม AUTOBUDDY 
ซึ่งรอบ 2 คัดให้เหลือ 19 ทีม ทางคณะการบัญชีและการจัดการติดในรอบที่ 2 ทั้ง 3 ทีม

และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ได้นำนิสิตที่ได้รับรางวัล เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรายงานผลการแข่งขันและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ. 2560  ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246