กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ 2. นางสาวสุทธิดา บรรยง 3. นายชานนทร์ นระแสน 4. เด็กชายรุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7080)

หัวข้อข่าว : นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560    

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ นางสาวสุทธิดา บรรยง นายชานนทร์ นระแสน และเด็กชายรุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการเข้าร่วมประกวดโครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา โดยส่งเข้าประกวดด้านภูมิปัญญาไทย เรื่อง “เครื่องทอเสื่อแบบพกพา” 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และมอบรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ณ เวทีกลาง งานวันนักประดิษฐ์ Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ และนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายการระดับประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย, อาจารย์กุสุมา พรหมคุณ, อาจารย์อาทิตย์ โคชขึง และอาจารย์วงเดือน ปะจันทัง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.พ. 2560  ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246