กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศแข่งขันยุยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุชาดา คำวัน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา ภาควิชาสื่อนฤมิต
สาขาวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
รายละเอียดข่าว (7082)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันยุยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม    

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันยุยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุชาดา คำวัน นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม จากรายการ JU-JITSU THAILAND OPEN GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาบงยูยิตสู แห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้จัดการทีม นายรัตนพงษ์ นามบุดดี เป็นผู้ฝึกสอน และนายรณชัย ตรุณจันทร์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 2560  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246