กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ : ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี 2. นางสาวนีรนุช แสนกล้า 3. นางสาวปภัสราภรณ์ สมวงษา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาชีววิทยา
สาขาวิชา สาขาจุลชีววิทยา
รายละเอียดข่าว (7095)

หัวข้อข่าว : มมส ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก    

มมส ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) จัดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2 ”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2 เพื่อประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแผนธุรกิจจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ และนายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็น2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นการเข้าค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโจทย์สำหรับปีนี้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้แนวคิด “คัวแมลง แจมครัวโลก” มีนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าค่ายกว่า 90 คน ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัยอาหาร การถนอมรักษา การแปรรูปแมลง ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Business Plan การพัฒนาโมเดลธุรกิจ เรื่องแมลง การรับฟังการเสวนาจากผู้ประกอบการแมลง การศึกษาดูห้องปฏิบัติการของอุทยานวิทยาศาสตร์ แบ่งกลุ่มทีมละ 3 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

และช่วงที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เป็นการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงของผู้เข้าค่ายจำนวน 17 ทีม ซึ่งทุกทีมจะต้องมานำเสนอแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเป็นนวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจ รูปแบบการสร้างธุรกิจเพื่อการจำหน่าย เป็นต้น

การจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หวังจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้พัฒนาตนเองไปสู่นักรบพันธุ์ใหม่ หรือการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า Startup ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand4.0 ที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐาน “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์

ผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิศวกรรรมหลังการเก็บเกี่ยว สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กว่า 80 คน

จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้เยาวชนของจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ทัศนคติ และแนวทางการเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจด้านอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะได้นำความรู้ที่ได้จาการเข้าค่าย และการประกวดในครั้งนี้กลับไปพัฒนาต่อยอด นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคต

ผลการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม JaAe-CleanBug มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Food Tech RMU มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม มทร.ขอนแก่น 03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ชื่อทีม จะเอ๋บัค (JaAe-Bug)
ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมเมอแรงค์ (meringue) ตรา “บัคดร็อพ”

รายชื่อนิสิต
1. นายฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี นิสิตปี 4 สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวนีรนุช แสนกล้า นิสิตปี 4 สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
3. นางสาวปภัสราภรณ์ สมวงษา นิสิตปี 4 สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ ดร.นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ขันคำ อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
3. ผศ.ดร.วรนันต์ นาคบรรพต อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.สวามินี นวลแขกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 06 มี.ค. 2560  ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246