กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  ตำแหน่ง :
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
รายละเอียดข่าว (7097)

หัวข้อข่าว : อาจารย์ มมส รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น    

อาจารย์ มมส รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยมีชื่อ “พันธุศาสตร์ประชากรของแมลงวันผลไม้ Bactrocera Cucurbitae (Coquillett) ในประเทศไทย” จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5 th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ซึ่งจัดโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีมาก การประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการงานวิจัย การปฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมทั้งมีการคัดเลือกงานวิจัยที่เป็นผลงานดีเด่นลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยส่งผลงานที่มีคุณภาพ โดยแบ่ง ออกเป็น 5 กลุ่ม จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ได้แก่ กลุ่ม ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5 th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้คลัสเตอร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยที่กำลังพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 70 แห่ง และภายใต้ซุปราคลัสเตอร์ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสำหรับกลุ่มหมาลัยของรัฐ เพื่อประเมินผลสำเร็จและคุณภาพของงานวิจัยที่มาสารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่ได้ผลผลิตในลักษณะต่างๆเช่นหนังสือการประมวล วิเคราะห์/สกัดมาจากผลงานวิจัย การถอดบทเรียน สื่อการเรียนการสอน ผลงานตีพิมพ์ผ่านการประเมินอย่างมีมาตรฐานและการจดสิทธิบัตร ฯลฯ เป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในการที่จะร่วมมือกันทำการวิจัยเชิงบูรณาการต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักวิจัยมีความตื่นตัวในการทำวิจัยและผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือก ภายในงานมีการจัดกิจรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับ “ไทยแลนด์ 4.0” เสวนาของกลุ่มวิจัยเครือข่ายการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 เป็นต้น

ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความตื่นตัวและสร้างวัฒนธรรมการวิจัย สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผลงานของนักวิจัยที่นำเสนอที่ประชุมวิชาการในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 200 ผลงาน การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : อภิราม ทามแก้ว/กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 09 มี.ค. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246