กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7166)

หัวข้อข่าว : อาจารย์ มมส รับ 2 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ    

อาจารย์ มมส รับ 2 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ งาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva”

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากผลงานวิจัย เรื่อง Rotary dryer with using infrared ray and exhausted hot air ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association และรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-2 เมษายน 2560 ณ Palexpo กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้นำคณะนักวิจัย คณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย เข้าร่วมการประกวดและนำเสนอ ในงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva กว่า 150 ชีวิต รวม 92 ผลงาน และมี นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และแพทย์หญิงวินัดดาฯ ภริยา ร่วมให้กำลังใจและชื่นชมผลงานในครั้งนี้ด้วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้มอบรางวัลต่างๆให้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 725 ผลงาน จาก 40 ประเทศ ถือเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 45 ติดต่อกัน มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน

นอกจากนี้ คณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ในการประกวดครั้งนี้ ดังนี้
- รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congratulations of Jury) จำนวน 9 ผลงาน 
- รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จำนวน 22 ผลงาน
- รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จำนวน 36 ผลงาน
- รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จำนวน 24 ผลงาน
และมีผลงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลพิเศษ (Special Award) จากองค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 21 รางวัล จาก 8 ประเทศอีกด้วย

ซึ่งผลงานของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่อนุสิทธิบัตร 8962 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 จากกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการใช้งานจริงต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพวีดิโอจากงาน : https://www.youtube.com/watch?v=JlR9DOopY1M
ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
แหล่งข้อมูล : http://www.inventions-geneva.ch

วันที่ประกาศข่าว : 26 เม.ย. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246