กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายบุญไท อาจรัตนกูล 2. นายณัฐชนน โคตรทา 3. นางสาวสัจจาพร พิลึก 4. นางสาวภัททิยา ผ่องศิลป์ 5. นางสาวภัทรินทร์ เทียนดำ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7183)

หัวข้อข่าว : อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1    

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (Thailand Accounting Case Competition 2017

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.50 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี นำนิสิตทีม PIIBOONKWAN ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (Thailand Accounting Case Competition 2017 เข้ารายงานกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Federation of Accounting Professions) ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (Thailand Accounting Case Competition 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทักษะด้านวิชาชีพ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพระดับประเทศ อีกทั้งเกิดเข้าใจถึงการบริหารงานขององค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง และฝึกตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการทำงานเป็นทีม และคิดอย่างเป็นระบบ ในการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางการบัญชี และบริหารธุรกิจทั่วประเทศ รวม 114 ทีม และมีทีมผู้ส่งกรณีศึกษาเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 79 ทีม

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School; MBS) ได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 ทีม โดยสามารถผ่านการพิจารณาในรอบแรกจากคณะกรรมการ เข้าสู่รอบการแข่งขัน 16 ทีมสุดท้าย ทั้งสองทีม คือ ทีม “ผู้กล้าท้าประลอง” และทีม “PIIBOONKWAN” โดยนำเสนอการแก้ไขกรณีศึกษาด้วยวาจา ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ในการนี้นิสิตทั้งสองทีมได้นำเสนอแผนการแก้ไขกรณีศึกษาธุรกิจ SCG Home Solution ได้น่าสนใจอย่างมากจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากองค์กรผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำของประเทศ (Big 4 ประกอบด้วย Deloitte Ernst & Young KPMG และ PwC) พร้อมด้วยคณะกรรมการอันเป็นผู้บริหารทางด้านการธนาคาร ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงจากเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ซึ่งในรอบ 4 ทีมสุดท้าย นิสิตทีม “PIIBOONKWAN” ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนี้ด้วย และสามารถนำเสนอ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามคณะกรรมการ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งรายละเอียดทีมผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขัน มีดังนี้ คือ 
รางวัลรองชนะเลิศ ทีม The Crystal จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Against the Tide & Co. จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม PIIBOONKWAN จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม บ้านหลังใหม่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกทีม “PIIBOONKWAN” คณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School; MBS) ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
1. นายบุญไท อาจรัตนกูล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี
2. นายณัฐชนน โคตรทา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี
3. นางสาวสัจจาพร พิลึก นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด
4. นางสาวภัททิยา ผ่องศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี
5. นางสาวภัทรินทร์ เทียนดำ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการเงินธุรกิจ
และทีมที่ปรึกษา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม ภาควิชาการบัญชี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ ภาควิชาการบัญชี
3. อาจารย์พิมพ์นิภา ทัวมรุ่งโรจน์ ภาควิชาการตลาด
4. อาจารย์ ณัฏฐ์ ธารเจริญ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ภาควิชาการตลาด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก : facebook : Mahasarakham-Business-School
https://www.facebook.com/mbsmsu1/

วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ค. 2560  ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246