กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7225)

หัวข้อข่าว : นักเรียน สาธิต มมส รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12    

นักเรียน สาธิต มมส รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีดับ เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ระดับอายุ 9-12 ปี จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดนิทรรศการและประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม โดยแบ่งการประกวดเป็น 5 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, สื่อผสม และวาดเส้น ในลักษณะงาน 2 มิติ และ 3 มิติ แบ่งเป็น 5 ช่วงอายุ คือ ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี - 25 ปี ซึ่งปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รวม 416 ชิ้น จาก 332 คน มีผู้ชนะการประกวด ทั้งสิ้น 45 คน และได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงผลงาน 59 คน โดยผลงานดังกล่าวจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้
ชื่อผลงาน: ความเสื่อมสลายของคุณค่าไทย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์ ดินสอดำ
ขนาดผลงาน: 76 x 112 เซนติเมตร
ข่าวในราชสำนัก : http://www.krobkruakao.com/rerun/24/97887

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : ผศ.นิศาชล สังฆ์สุข
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
ที่มา : http://bpi.ac.th/artcontest/result_home.php

วันที่ประกาศข่าว : 07 มิ.ย. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246