กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic ปี 2
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ และนางสาวเวียงพิงค์ พรหมดา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รายละเอียดข่าว (7226)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic    

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ ชั้นปีที่ 1 และนางสาวเวียงพิงค์ พรหมดา ชั้นปีที่ 2 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม” ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย. ดังนี้

นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ (มะเอี่ยว) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท และรางวัลขวัญใจ อย. : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 
นางสาวเวียงพิงค์ พรหมดา (แอน) ได้รับรางวัลชมเชย : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการการประกวดออกแบบสื่อ Infographic จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว และในปีนี้ได้เพิ่มการประกวดสื่อ Motion Infographic ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่มีการสร้างด้วยภาพกราฟฟิคให้มีการเคลื่อนไหวได้หลากหลายมิติ โดยโครงการประกวดออกแบบสื่อในครั้งนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสรังสรรค์ผลงานผ่านทางสื่อ Infographic และ Motion Infographic ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ให้ผู้บริโภครู้ทันโฆษณากลลวง ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของโฆษณาสินค้าปลอมทางสื่อออนไลน์ รู้จักเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี ใช้ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า และ สามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

การประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ Motion Infographic มีผู้ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจากทั่วประเทศ รวม 340 ผลงาน แบ่งออกเป็นผลงานด้านสื่อ Infographic 311 ผลงาน และ สื่อ Motion Infographic 29 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก อย. เป็นผู้พิจารณารวม 79 ผลงาน แบ่งออกเป็นผลงานด้านสื่อ Infographic 60 ผลงาน และ สื่อ Motion Infographic 19 ผลงาน โดยทั้งหมดต้องผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานในรอบสุดท้าย ซึ่งในปีนี้กรรมการตัดสินเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานนักออกแบบสื่อมาจากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ รศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอาริยะ คำภิโล ผู้ก่อตั้งเพจ Jones Salad และ คุณศุภสัณห์ นภาสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการ Infographic Thailand ซึ่งทั้งหมดผ่านประสบการณ์การทำงาน และ เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ การออกแบบสื่อกราฟฟิคมาแล้วทั้งสิ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และองค์การอาหารและยา

วันที่ประกาศข่าว : 07 มิ.ย. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246