กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลในการเข้าแข่งขันโครงการ SIPA Animation Contest 2009
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิตสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน วิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สื่อนฤมิต
รายละเอียดข่าว (732)

หัวข้อข่าว : NMD รับรางวัลอย่างภาคภูมิใจ    

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา  14.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้นสอง อาคารรวม บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

       นิสิตสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมรับรางวัลในการเข้าแข่งขัน โครงการ SIPA Animation Contest 2009 อย่างเป็นทางการ

ภาพ / ข่าว : เณรัญฌรา  ชาววาปี


วันที่ประกาศข่าว : 03 ธ.ค. 2552  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246