กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายนพรัตน์ จิณโรจน์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดข่าว (7366)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ    

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 11.59 น. ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายนพรัตน์ จิณโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับทุนการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 และมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560 จำนวน 90 ทุน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 4,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ทุนละ 4,000 บาท อาชีวศึกษา (ปวส.) ทุนละ 5,000 บาท และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 6,500 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : นพรัตน์ จิณโรจน์
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

วันที่ประกาศข่าว : 19 ส.ค. 2560  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246