กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่ง โครงการ Digital Media Challenge
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายเกริกอิทธิ จันทวงษ์ 2. นายธนพล ตำลึงทอง 3. นายธนพล รัตนวิศ 4. นายณัชพล ผกานนท์ 5. นายปิยะวัตร์ จะดี
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สาขาสื่อนฤมิต/สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียดข่าว (7386)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอฯ    

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่ง โครงการ Digital Media Challenge

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาสื่อนฤมิตและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย นายเกริกอิทธิ จันทวงษ์ นายธนพล ตำลึงทอง นายธนพล รัตนวิศ นายณัชพล ผกานนท์ และนายปิยะวัตร์ จะดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ คือ รางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่งจาก โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ อาจารย์พฤฒ ธนรัช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์จากศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษา จากการแข่งขันกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge เพื่อการทองเที่ยว จังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Digicamp) ซึ่งจัดโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนิสิตและนักศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 2560  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246