กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายอัศวเทพ ศรีเฉลา 2. นายธนพล ศรีวิลัย 3. นายชัยวัฒน์ บุดดา 4. นายธนพล ศรีวิลัย 5. นางสาวสายฝน จำปาทอง 6. นายชัยวัฒน์ บุดดา 7. นายธนพล ศรีวิลัย 8. นางสาวกฤชบงกช บุษชราคัม 9. นายธนพล ศรีวิลัย 10. นางสาวสายฝน จำปาทอง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7396)

หัวข้อข่าว : นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกาย    

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต เอกแฟชั่น สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดและพัฒนาผ้าหมักโคลน สู่เชิงพาณิชย์ และสวมในชีวิตประจำวันได้ ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้
เครื่องแต่งกายประเภทชุดทำงาน
– รางวัลชนะเลิศ นายอัศวเทพ ศรีเฉลา นิสิตชั้นปีที่ 3
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยวัฒน์ บุดดา นิสิตชั้นปี่ที่ 3
– รางวัลชมเชย นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า
– รางวัลชมเชย นางสาวสายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์
เครื่องแต่งกายประเภทชุดลำลอง
– รางวัลชนะเลิศ นายชัยวัฒน์ บุดดา นิสิตชั้นปีที่ 3
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกฤชบงกช บุษชราคัม นิสิตชั้นปี่ที่ 3
– รางวัลชมเชย นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า
– รางวัลชมเชย นางสาวสายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จึงขอขอบพระคุณผู้จัดโครงการฯ และผู้สนับสนุนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 28 ส.ค. 2560  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246